Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες

Είστε 30 λεπτά μακριά από
την καλύτερη τιμή της αγοράς!

Πραγματοποιήστε εύκολα ηλεκτρονικές δημοπρασίες και
μειώστε σημαντικά το κόστος αγοράς αγαθών και υπηρεσιών

Τρέξτε ηλεκτρονικές δημοπρασίες αγοράς και πώλησης αγαθών και υπηρεσιών μέσα από μία εφαρμογή

Διεξάγετε εύκολα μια Live δημοπρασία για την αγορά ή την πώληση αγαθών και υπηρεσιών, δημιουργώντας το ανταγωνιστικό περιβάλλον που θα ενισχύσει τη διαπραγματευτική ικανότητα της επιχείρησής σας με τους προμηθευτές και θα οδηγήσει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Δώστε την ευκαιρία σε υποψήφιους αγοραστές, μεταπωλητές και επενδυτές που θα επιλέξετε, να διεκδικήσουν την πώληση, βελτιώνοντας τις τιμές μέσα από μία ξεκάθαρη διαδικασία.

Κατηγορίες Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών

Μειοδοτικές Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες

Στόχος της είναι η επίτευξη της καλύτερης τιμής που προκύπτει, είτε ως χαμηλότερη αριθμητική αξία, είτε με συνδυασμό κατάλληλων παραμέτρων, όπως τεχνική αξιολόγηση και βαθμολογία.

Συνίστανται για οποιεσδήποτε περιπτώσεις αγορών προϊόντων, έργων ή υπηρεσιών, των οποίων η οικονομική αξιολόγηση μπορεί να προδιαγραφεί με ακρίβεια. Η χρήση ηλεκτρονικών δημοπρασιών δεν αναιρεί την υποχρέωση σωστής διαδικασίας σύνταξης προδιαγραφών και τρόπου αξιολόγησης.

Πλειοδοτικές Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες

Ο στόχος της ηλεκτρονικής δημοπρασίας είναι η επίτευξη της υψηλότερης τιμής πώλησης, ή η καλύτερη τιμή σε συνδυασμό με τη διάθεση ποσότητας με συγκεκριμένους κανόνες ανάμεσα σε πολλούς ενδιαφερόμενους.

Ιδανικές για περιπτώσεις πωλήσεων και εκποιήσεων, ενός ή διακριτών ίδιων ή διαφορετικών ειδών σε μεγάλη ποσότητα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για διερεύνηση της αγοράς με τη διάθεση ορισμένου αριθμού πακέτων που συνδυάζουν διαφορετικά είδη και υπηρεσίες.

Πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί
η εφαρμογή SOFTONE eAUCTION;

Οποιαδήποτε αγορά ή πώληση, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής SOFTONE eAUCTION.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Αγορές υψηλής αξίας σε σχέση με το αντικείμενο

Αγορές με υψηλό ανταγωνισμό εκ μέρους των ενδιαφερομένων

Αγορές σε ολιγοπωλιακό περιβάλλον

Αγορές για προϊόντα χρηματιστηριακής συμπεριφοράς

Πωλήσεις αγαθών, εκποιήσεις αχρήστου υλικού και scrap, μισθώσεις ακινήτων

Επαναλαμβανόμενες πωλήσεις/εκποιήσεις με δυνατότητα ευρείας συμμετοχής

Ποια μπορεί να είναι τα κριτήρια αξιολόγησης ενός διαγωνισμού;

Με την εφαρμογή SOFTONE eAUCTION, μπορείτε να επιλέξετε τα κριτήρια που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εκάστοτε αγοράς ή πώλησης.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Η καλύτερη τιμή

Ο συντελεστής ποιότητας

Η βαθμολογία αξιολόγησης

Ο χρόνος πληρωμής

Η ποσότητα

Οποιοδήποτε κριτήριο μπορεί να αποτυπωθεί αριθμητικά

Παραδείγματα Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών

Δημοπρασίες Αγαθών

Είδη γραφείου | τρόφιμα | εξοπλισμός πληροφορικής | αναλώσιμα | έπιπλα | ιατρικός εξοπλισμός | τηλεπικοινωνιακές υποδομές | πρώτες ύλες | ενεργειακά είδη και καύσιμα | ακίνητα | αυτοκίνητα

Δημοπρασίες Υπηρεσιών

Υπηρεσίες μεταφορών προσωπικού | ταχυμεταφορές | υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας | αποξήλωσης | αποθήκευσης | διαφημιστικής προβολής | ασφαλιστικών συμβολαίων

Δημοπρασίες Έργων

Κατασκευές και ανακατασκευές κτηρίων | συντηρήσεις και ανακαινίσεις ακινήτων | εργολαβίες οδοποιίας | ολοκληρωμένα έργα πληροφορικής και υποδομών