Ηλεκτρονικά Αιτήματα Αγορών

Αυτοματοποιήστε πλήρως τη διαδικασία εσωτερικών αιτημάτων αγορών

Βάλτε τέλος στα έντυπα αιτήσεων αγορών που κυκλοφορούν σε χαρτί, με e-mail ή με φόρμες.

Διαχειριστείτε ηλεκτρονικά αιτήματα μέσα από την πλατφόρμα

Η SOFTONE eDEMAND είναι η πλέον κατάλληλη πλατφόρμα ηλεκτρονικών αιτημάτων αγορών της SOFTONE cosmoONE, μέσα από την οποία υποβάλλονται και εγκρίνονται τα αιτήματα προμήθειας ή αγοράς με λίγα μόνο κλικ.

Tα αιτήματα αγορών υποβάλλονται ηλεκτρονικά, εύκολα, από οποιοδήποτε τμήμα της επιχείρησης, αποφορτίζοντας τα στελέχη από τη σχετική γραφειοκρατία.

Τα στάδια του κάθε αιτήματος αποτυπώνονται σε πραγματικό χρόνο στο σύστημα workflow, επιτρέποντας τη συλλογή των απαιτούμενων ηλεκτρονικών εγκρίσεων με βάση το κόστος και την κατηγορία του αιτήματος στον εταιρικό κατάλογο.

Το τμήμα προμηθειών μπορεί να συγκεντρώσει τα εγκεκριμένα αιτήματα κατά είδος, κατηγορία ή τμήμα της επιχείρησης και να τα επεξεργαστεί περαιτέρω.

Όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις ηλεκτρονικά

Κάθε υπεύθυνος έγκρισης αιτήματος αγοράς ή προμήθειας ειδοποιείται ηλεκτρονικά ενώ η έγκριση δίνεται μέσω της πλατφόρμας, ακόμα και απομακρυσμένα.

Στην περίπτωση απόρριψης του αιτήματος ή έγκρισης με αλλαγές, ο αιτών ενημερώνεται αυτόματα από το σύστημα.

Διασύνδεση με το ERP της επιχείρησης

Δυνατότητα διασύνδεσης της πλατφόρμας SOFTONE eDEMAND με το ERP της εταιρείας για ανταλλαγή πληροφοριών όπως τα κέντρα κόστους και οι προϋπολογισμοί.

Σημαντικά οφέλη για κάθε επιχείρηση

Καλύτερη διαχείριση
& έλεγχος διαδικασιών

Η πλήρης αποτύπωση του ιστορικού ενεργειών κάθε μέλους στην αλυσίδα εγκρίσεων επιτρέπει τον έλεγχο της διαδικασίας σε κάθε στάδιο.

Μείωση γραφειοκρατίας
& εξοικονόμηση χρόνου

Η συνολική απλούστευση της διαδικασίας παρακολούθησης- εκπλήρωσης των αιτήσεων αγορών επιφέρει τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Αυτοματοποίηση διαδικασιών
& εκμηδενισμός λαθών

Η ροή εγκρίσεων στο workflow, η χρήση προεπιλεγμένων κανόνων και καταλόγων και η δυνατότητες εισαγωγής σχολίων και συνημμένων διασφαλίζουν την αποφυγή λαθών.