Διεξαγωγή της 1ης Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας Πώλησης Φυσικού Αερίου για την ΔΕΠΑ

Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη η 1η πιλοτική Ηλεκτρονική Πλειοδοτική Δημοπρασία πώλησης Φυσικού Αερίου από την cosmoONE για λογαριασμό της ΔΕΠΑ.

Η δημοπρασία εντάσσεται στα πλαίσια της υπ’ αρ. 551/VII/2012 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού και απευθύνθηκε προς πελάτες της ΔΕΠΑ και προμηθευτές Φυσικού Αερίου Είναι η πρώτη μιας σειράς ηλεκτρονικών δημοπρασιών που θα διεξάγονται τουλάχιστον ανά τρίμηνο.

Η cosmoONE αποτέλεσε τον τεχνολογικό συνεργάτη της ΔΕΠΑ, παρέχοντας την πλατφόρμα διεξαγωγής, καθώς και ένα αριθμό υποστηρικτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε άριστη συνεργασία με το προσωπικό της ΔΕΠΑ. Συγκεκριμένα, πέραν της παροχής της υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών, αναπτύχθηκαν εξειδικευμένο Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Υλικό (e-learning) και  Εγχειρίδια Καλών Πρακτικών (Best Practices) ενώ σε συνεργασία με στελέχη της ΔΕΠΑ, συντάχθηκαν Οδηγοί Συμμετοχής και Ενημερωτικά Φυλλάδια Συχνών Ερωτήσεων & Απαντήσεων (Q & A).

Είκοσι τρεις (23) εταιρείες που προέρχονταν από το χώρο της Ηλεκτροπαραγωγής και Βιομηχανικής Παραγωγής συμμετείχαν και υπέβαλλαν στο σύστημα τις επιθυμητές τιμές μονάδος και τις αντίστοιχες ποσότητες Φυσικού Αερίου. Το σύστημα έκανε, σε πραγματικό χρόνο, την κατανομή με βάση τον τύπο και τους κανόνες που είχαν ανακοινωθεί εκ των προτέρων.

Η δημοπρασία  που χρησιμοποιήθηκε για να ικανοποιήσει τις ιδιαίτερες ανάγκες της ΔΕΠΑ ήταν η Αμερικάνικη Πλειοδοτική (Yankee Forward). Η ηλεκτρονική δημοπρασία είχε διάρκεια  εξήντα (60) λεπτά και ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία.