Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων & Καταγγελιών

Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η διαχείριση των καταγγελιών σε σχέση με την παραβίαση πολιτικών και διαδικασιών της Εταιρίας και της ισχύουσας νομοθεσίας (π.χ. μη συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας, τις πολιτικές, οικονομικές καταστάσεις, εργασιακές σχέσεις, καταχρήσεις, διακρίσεις, διαφθορά, κλοπή, ξέπλυμα χρήματος, οτιδήποτε θα μπορούσε να βλάψει τη φήμη της εταιρείας ή οποιαδήποτε προσπάθεια συγκάλυψης των ανωτέρω).

Στο πλαίσιο της Πολιτικής αυτής, οι εργαζόμενοι ή / και τρίτα πρόσωπα μπορούν επώνυμα ή ανώνυμα να αναφέρουν στο Γραφείο Κανονιστικής Συμμόρφωσης μια καταγγελία ή να εκφράσουν προβληματισμό ή παράπονο σχετικά με τυχόν θέματα παραβιάσεων των πολιτικών της εταιρίας ή και της νομοθεσίας.
Σε περίπτωση υποβολής επώνυμης καταγγελίας διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές συνέπειες (αντίποινα) για το πρόσωπο που υποβάλλει την καταγγελία.

Δήλωση Εμπιστευτικότητας
& Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ:
Έχετε να αναφέρετε κάποια συμπεριφορά, η οποία μπορεί να θέσει την Εταιρία σε κίνδυνο; Προβληματίζεστε αν θα πρέπει να αποκαλύψετε αυτή την πληροφορία;

Σας διαβεβαιώνουμε ότι διαχειριζόμαστε όλες τις καταγγελίες εμπιστευτικά. Προτού υποβάλλετε μια καταγγελία (Tip-off), παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τις συνέπειες που είναι δυνατόν να έχουν οι παρεχόμενες από εσάς πληροφορίες για τους εμπλεκόμενους.

Επίσης, πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι σε περίπτωση που η καταγγελία σας αναφέρεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα, αυτά δικαιούνται, στο πλαίσιο άσκησης των δικαιωμάτων πρόσβασης, ενημέρωσης και αντίρρησης των άρθρων 11-13 του Ν. 2472/1997, να λάβουν γνώση της καταγγελίας και όλων των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων.

Επισημαίνουμε ότι εάν στην καταγγελία σας υπάρχει αναφορά σε φυσικά πρόσωπα δεν θα πρέπει να εμπεριέχονται στοιχεία που αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (αυτά που αφορούν σε φυλετική η εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές η φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία , στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με ποινικές διώξεις η καταδίκες).

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΙΑΣ:
Η πιο σημαντική αρχή της Πολιτικής Διαχείρισης Παραπόνων & Καταγγελιών είναι η προστασία του καταγγέλλοντα (whistleblower), με εξαίρεση την περίπτωση κακόβουλης καταγγελίας.

Μπορείτε επίσης να μη συμπληρώσετε στην εφαρμογή στοιχεία που μπορούν να αποκαλύψουν την ταυτότητά σας. Μας ενδιαφέρει μόνο η πληροφορία για το καταγγελλόμενο περιστατικό.

Σε περίπτωση κακόβουλης καταγγελίας, ο καταγγελλόμενος μπορεί να ζητήσει την αποκάλυψη της ταυτότητας του καταγγέλλοντος προκειμένου να ασκήσει τα εκ του νόμου δικαιώματά του.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ:
Πρέπει να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση που υποβάλλετε ανώνυμη καταγγελία, παρακαλούμε να αναφέρετε κάθε σχετική με το περιστατικό πληροφορία καθώς δεν θα υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες για την έρευνα της καταγγελίας.

Παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε την παρούσα εφαρμογή για παράπονα σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρίας. Τα παράπονα αυτά πρέπει να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ:
Η παρούσα εφαρμογή προστατεύει την ανωνυμία σας.

Σε περίπτωση υποβολής ανώνυμης καταγγελίας παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

  • μην αναφέρετε προσωπικά στοιχεία, όπως το όνομά σας ή τη σχέση σας με τους εμπλεκόμενους,
  • μη δώσετε στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν στην αναγνώρισή σας,
  • χρησιμοποιήστε μια ασφαλή σύνδεση internet.

Ηλεκτρονική Φόρμα
Υποβολής Καταγγελιών

Εάν επιθυμείτε να παραμείνετε ανώνυμοι, παρακαλούμε μη δίνετε στοιχεία αναγνώρισής σας. Πρέπει να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση που υποβάλλετε ανώνυμη καταγγελία, δεν είναι δυνατόν να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να συγκεντρώσουμε περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα της καταγγελίας. Επομένως, παρακαλούμε να μας δώσετε όλες τις λεπτομέρειες, οι οποίες είναι απαραίτητες για να ξεκινήσουμε την έρευνα, ή εάν θέλετε να μας δώσετε ένα e-mail για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, χωρίς να αποκαλυφθεί η ταυτότητά σας.

    Μπορείτε να επισυνάπτετε ένα αρχείο, προκειμένου να υποστηρίξετε την καταγγελία. Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 5MB. Αποδεκτοί τύποι αρχείων:pdf,doc,docx,ppt,pptx,odt,odp,pdf