Електронни търгове

На 30 минути сте от
най-добрата цена на пазара!

Провеждайте електронни търгове лесно и
значително намалете разходите за закупуване на стоки и услуги.

Провеждайте онлайн търгове за покупка и продажба на стоки и услуги чрез едно приложение

Лесно провеждайте на живо търгове за закупуване или продажба на стоки и услуги, като създавате конкурентна среда, която ще повиши преговорната сила на компанията ви с доставчиците и ще доведе до възможно най-добрия резултат.

Дайте възможност на потенциалните купувачи, прекупвачи и инвеститори да се конкурират за продажбата, като подобрите цените чрез прозрачни процедури.

Категории онлайн търгове

Електронни търгове за наддаване

Целта е да се получи най-добрата цена или като най-ниска числова стойност, или чрез комбинация от подходящи параметри, като например техническа оценка и точкуване.

Препоръчва се за всички покупки на стоки, строителство или услуги, за които финансовата оценка може да бъде точно определена. Използването на електронни търгове не отменя задължението да се прилага правилна процедура за изготвяне на спецификациите и метода на оценка.

Обявени от продавача електронни търгове (forward auctions)

Целта на онлайн търга е да се постигне най-високата продажна цена или най-добрата цена в комбинация с разпределяне на количеството по определени правила между много заинтересовани страни.

Идеално решение за продажба на един или много артикули от един и същ или различен тип в големи количества. Може да се използва и за проучване на пазара, като предлага редица пакети, които комбинират различни артикули и услуги.

Кога може да се използва
приложението SOFTONE eAUCTION?

Всяка покупка или продажба може да бъде извършена чрез приложението SOFTONE eAUCTION

Например:

Покупки на висока стойност във връзка с обекта

Пазари със силна конкуренция от страна на заинтересованите страни

Пазари в олигополна среда

Пазари за продукти за поведенческа търговия

Продажба на стоки, освобождаване от ненужни материали и скрап, отдаване на недвижимо имущество под наем

Периодични продажби/разпореждания с широк потенциал за участие

Кои критерии за оценка могат да се използват при конкурс?

С помощта на SOFTONE eAUCTION можете да изберете критериите, които отговарят на нуждите на всяка покупка или продажба.

Например:

Най-добра цена

Факторът качество

Резултат от оценката

Време за плащане

Количество

Всеки критерий може да бъде изразен числено

Примери за електронни търгове

Търгове за стоки

Офис консумативи | храни | компютърно оборудване | консумативи | мебели | медицинско оборудване | телекомуникационна инфраструктура | суровини | енергия и горива | недвижими имоти | автомобили

Търгове за услуги

Транспортни услуги за персонала | куриерски услуги |охранителни услуги | услуги по демонтаж | складови услуги | рекламни услуги | застрахователни договори

Търгове на проекти

Строителство и реконструкция на сгради | поддръжка и обновяване на недвижими имоти | пътни работи | интегрирани ИТ и инфраструктурни проекти