Статистически данни

Електронните търгове, провеждани от SOFTONE cosmoONE от името на компании от частния и публичния сектор, са класифицирани на три нива в зависимост от категорията на поръчката (стоки, строителство и услуги).

Графиката по-долу показва статистическите данни за електронните търгове по категория доставки за най-основните категории.

 

p

Инструкции

Електронните търгове, провеждани от SOFTONE cosmoONE от името на компании от частния и публичния сектор, са класифицирани на три нива в зависимост от категорията на поръчката (стоки, строителство и услуги).

Графиката по-долу показва статистическите данни за електронните търгове по категория доставки за най-основните категории.

 

Следната информация ще се появи на вашия екран:

N

Подобряване на бюджета:
Средната полза (%) въз основа на бюджета на всяка категория

N

Брой търгове (лотове): 
Броят на търговете (лотове), които са били проведени за конкретната подкатегория от 2001 г. до последната актуализация на данните.

N

Общ бюджет: 
Общият бюджет на Аукционите от подкатегорията, по данни на Организаторите.

N

М.О. Фирми/партиди: 
Средният брой поканени на търговете от конкретната категория.

N

М.О. Оферти/ лотове: 
Средната стойност на офертите (офертите), дадени общо в търговете на конкретната категория.

N

М.О. Разширения/ партиди: 
Средните разширения, дадени общо в търговете на конкретната категория.

Електронни конкурси

Електронни търгове

Електронни поръчки

RFx електронни заявки за покупка