Εταιρική Διακυβέρνηση

Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία, τον Κώδικα Δεοντολογίας και τις εσωτερικές Πολιτικές είναι πολύ σημαντική για την cosmoONE.

Για το σκοπό αυτό η Διοίκηση έχει καθιερώσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης (το Σύστημα), το οποίο αφορά στη συμμόρφωση όλων, εργαζομένων και διοίκησης, με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της Εταιρίας, με τον Κώδικα Δεοντολογίας και με τις εσωτερικές Πολιτικές, με σκοπό την αποφυγή κινδύνων και άλλων νομικών συνεπειών για την Εταιρία και τους εργαζόμενους.

Με τον τρόπο αυτό όλοι ωφελούνται: η ίδια η Εταιρία, οι εργαζόμενοι, οι πελάτες, οι προμηθευτές και οι μέτοχοι.

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία, τον Κώδικα Δεοντολογίας και τις εσωτερικές Πολιτικές είναι πολύ σημαντική για την cosmoONE.

Η διασφάλιση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης αποτελεί προτεραιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Η Κανονιστική Συμμόρφωση αντιπροσωπεύει μια ξεκάθαρη δέσμευση στις αρχές της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της δικαιοσύνης, του επαγγελματισμού, του ομαδικού πνεύματος και του σεβασμού στους κανόνες, αρχές οι οποίες είναι απαραίτητο να διέπουν τη λειτουργία της Εταιρίας.

Για το σκοπό αυτό η Διοίκηση έχει καθιερώσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης (το Σύστημα), το οποίο αφορά στη συμμόρφωση όλων – εργαζομένων και Διοίκησης – με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της Εταιρίας, με τον Κώδικα Δεοντολογίας και με τις εσωτερικές Πολιτικές, με σκοπό την αποφυγή κινδύνων και άλλων νομικών συνεπειών για την Εταιρία και τους εργαζόμενους.

Με τον τρόπο αυτό όλοι ωφελούνται: η ίδια η Εταιρία, οι εργαζόμενοι, οι πελάτες, οι προμηθευτές και οι μέτοχοι.


Κύριοι άξονες του Συστήματος είναι:

1. Η πρόληψη της παραβατικής συμπεριφοράς και παράλληλα η τήρηση των Πολιτικών που προβλέπονται στο εν λόγω Σύστημα.

Με τον τρόπο αυτό προστατεύεται τόσο η Εταιρία όσο και το προσωπικό από νομικές συνέπειες λόγω παραβατικής συμπεριφοράς και, επιπλέον, μειώνεται η πιθανότητα εμφάνισης κινδύνων σχετικών με τη φήμη και τη δημόσια εικόνα της Εταιρίας.

Η πρόληψη επιτυγχάνεται ιδίως με:

  • την εκπαίδευση των εργαζομένων για τους κινδύνους που ενέχει τυχόν παράβαση βασικών κανόνων, όπως αυτών περί διαφθοράς, απάτης, κακής χρήσης προσωπικών δεδομένων, αλλοίωσης των οικονομικών καταστάσεων, διαρροής εμπιστευτικών επαγγελματικών πληροφοριών κλπ.
  • τα κανάλια επικοινωνίας που έχουν αναπτυχθεί με τους εργαζόμενους, προκειμένου αυτοί να θέτουν ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας και των Πολιτικών, σε περίπτωση που δεν είναι βέβαιοι για τον τρόπο χειρισμού ζητημάτων που προκύπτουν κατά την καθημερινή εργασία τους.

2. Ο εντοπισμός περιστατικών παραβατικής συμπεριφοράς και η ανταπόκριση σε αυτά.

Με σκοπό την παροχή δυνατότητας καταγγελίας τυχόν περιστατικών παραβίασης των Πολιτικών, των κανονισμών και της ισχύουσας νομοθεσίας, η Εταιρία καθιέρωσε την Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών και τα σχετικά κανάλια επικοινωνίας. Στα πλαίσια της Πολιτικής αυτής, οι εργαζόμενοι ή/και τρίτα πρόσωπα μπορούν επώνυμα ή ανώνυμα να υποβάλουν στο Γραφείο Κανονιστικής Συμμόρφωσης μια καταγγελία ή να εκφράσουν προβληματισμό ή παράπονο σχετικά με τυχόν παραβιάσεις των Πολιτικών της Εταιρίας ή της νομοθεσίας. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε πράξη αντιποίνων από τη διοίκηση ή άλλα όργανα της Εταιρίας, άμεσα ή έμμεσα, κατά οποιουδήποτε προσώπου που, με καλή πίστη, προβαίνει σε καταγγελία ή αναφορά σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Κανάλια επικοινωνίας για υποβολή παραπόνων-καταγγελιών:

Τα παράπονα που αφορούν θέματα κανονιστικής δεοντολογίας πρέπει να απευθύνονται προς την εταιρία,υπόψη του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1.Ταχυδρομικά: cosmoONE Hellas MarketSite Α.Ε. Ολυμπίας 26, 14122 Ηράκλειο Αττικής
2.email: whistleblowing@cosmo-one.gr
3.Tηλέφωνο: 210 2723810 (Δευτέρα έως Παρασκευή 9 πμ έως 5μμ)
4.Φαξ: 210 2723820
5.Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Καταγγελιών
Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης της cosmoONE παρακολουθείται από την Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΟΤΕ.

Το Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης του ΟΤΕ, επιθεωρήθηκε επιτυχώς από ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές, οι οποίοι επιβεβαίωσαν την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών κανονιστικής συμμόρφωσης.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε τα γνωστά κανάλια επικοινωνίας & Εξυπηρέτησης Πελατών για παράπονα σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρίας (support@cosmo-one.gr, 210-2723360, 801-11-15500).

Πολιτικές Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ισχύουν οι κάτωθι Πολιτικές και Κώδικες :

Πολιτική Διαχείρισης Καταγγελιών: Η πολιτική Διαχείρισης Καταγγελιών έχει στόχο την διαχείριση περιπτώσεων που αφορούν σε εσφαλμένες πρακτικές ή ατασθαλίες και σε παραβίαση πολιτικών και διαδικασιών του Ομίλου ή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ  αποτελεί το πλαίσιο – οδηγό της συμπεριφοράς όλων των εργαζομένων. Ειδικότερα, ο Κώδικας επιβεβαιώνει την πάγια δέσμευσή μας για συμμόρφωση τόσο με τους Νόμους και τους Κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ, όσο και με τις απαιτήσεις που αφορούν στην ηθική συμπεριφορά, και στηρίζει την επιτυχία του Ομίλου μας.

Ο Κώδικας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων & Κοινωνικών Αρχών Ομίλου ΟΤΕ: Η Εταιρεία διακηρύσσει ότι συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και επιδιώκει να συμμορφώνεται, επίσης, με τα διεθνή πρότυπα, προκειμένου να μην παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και, για το λόγο αυτό, έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τον «Κώδικα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων & Κοινωνικών Αρχών».

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών Ομίλου ΟΤΕ Με βάση τις αξίες της Εταιρείας όσον αφορά την επιχειρηματική ηθική, τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, η Εταιρεία απαιτεί την τήρηση, από την πλευρά του Προμηθευτή, των Αρχών που αναφέρονται στον Κώδικα, και οι οποίες επισυνάπτονται στη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και του Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής οφείλει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρμογή των Αρχών αυτών σε ολόκληρη την αλυσίδα προμήθειας.

Κώδικας Δεοντολογίας για τα Ανώτερα Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών: Καθορίζει το πλαίσιο συμπεριφοράς των Ανώτερων Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να προαχθεί η τιμιότητα, η ακεραιότητα, η διαφάνεια και η ηθική συμπεριφορά των Στελεχών κατά την εκτέλεση διοικητικών ευθυνών τους.

Δεσμευτικοί Κανόνες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Οι Κανόνες αυτοί περιέχουν τις βασικές προϋποθέσεις για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τόσο των συνδρομητών όσο και των εργαζομένων του Ομίλου ΟΤΕ σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και διασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Πολιτική περί μη Κατάχρησης Προνομιακών Πληροφοριών: Η Πολιτική περί Κατάχρησης Προνομιακών Πληροφοριών θέτει τους κανόνες για την μη κατάχρηση προνομιακής πληροφόρησης από τα στελέχη της cosmoONE και ρυθμίζει τον τρόπο διενέργειας συναλλαγών, απόκτησης ή διάθεσης χρηματοπιστωτικών μέσων του OTE.

Πολιτική περί Δωρεών και πολιτική περί Χορηγιών: Οι Πολιτικές περί Δωρεών και Χορηγιών παρέχουν τις κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά στη διαδικασία διαχείρισης αιτημάτων χορηγιών και δωρεών

Πολιτική περί Αποδοχής και Προσφοράς εταιρικών δώρων: Η Πολιτική αυτή περιγράφει τους κανόνες συμπεριφοράς όσον αφορά στην αποδοχή και στην προσφορά εταιρικών δώρων, αμοιβών και άλλων ωφελημάτων στις επιχειρηματικές συναλλαγές.

Πολιτική Εξακρίβωσης Οικονομικής Απάτης: Η Πολιτική Εξακρίβωσης Οικονομικής Απάτης θεσπίστηκε προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου για τον εντοπισμό και την πρόληψη της απάτης εις βάρος της cosmοONE.

Πολιτική Διοργάνωσης Εταιρικών Εκδηλώσεων: Η Πολιτική Διοργάνωσης Εταιρικών Εκδηλώσεων περιγράφει τους βασικούς όρους, τις αρχές και τους κανόνες δεοντολογίας που πρέπει να τηρούνται κατά το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των εκδηλώσεων.

Πολιτική περί Αποφυγής της Διαφθοράς και άλλων Συγκρούσεων Συμφερόντων: H Πολιτική περί Αποφυγής της Διαφθοράς και Άλλων Συγκρούσεων Συμφερόντων παρέχει το πλαίσιο για την αποφυγή της διαφθοράς και λοιπών συγκρούσεων συμφερόντων στις σχέσεις με τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες.

Πολιτική για την Αποτροπή Σεξουαλικής Παρενόχλησης εντός του Ομίλου ΟΤΕ :Η εν λόγω Πολιτική στοχεύει στην αποτροπή του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης, στην ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης του ανθρώπινου δυναμικού σχετικά με την υποστήριξη που θα λάβουν σε περίπτωση καταγγελίας.

Πολιτική για τις Εργασιακές Σχέσεις Εντός του Ομίλου: Η παρούσα Πολιτική καθορίζει τα βασικά στοιχεία που διέπουν και χαρακτηρίζουν τις εργασιακές σχέσεις μέσα στον Όμιλο ΟΤΕ. Περιγράφει τι πρεσβεύουμε σε σχέση με τους εργαζομένους σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιούμαστε.