Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022

e-Προμήθειες » Εφαρμογές »

e-Auctions

Εισαγωγή στις δημοπρασίες Β2Β

Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες αποτελούν μία νέα και ταχέως αναπτυσσόμενη προστιθέμενη υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου.  Ο όρος Ηλεκτρονική Δημοπρασία συνήθως παραπέμπει στο eBay και στο AMAZON. Όμως οι δημοπρασίες αυτές είναι μεταξύ ιδιωτών και διαφέρουν σημαντικά από τις δημοπρασίες μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β), για τις οποίες η αγορά πληροφορείται μόνο μέσω δελτίων τύπου καθόσον δεν επιτρέπεται ελεύθερη πρόσβαση για συμμετοχή σε αυτές.

Υπάρχουν συγκεκριμένες διαφορές ανάμεσα στις δημοπρασίες Β2C και Β2Β. Η πρώτη και σημαντική διαφορά είναι ότι η συμμετοχή στις Β2Β δημοπρασίες είναι προσαρμοσμένη στο πνεύμα των επιχειρηματικών πρακτικών. Ο αγοραστής (διοργανωτής ή δημοπρατών) καθορίζει ποιοι είναι οι πωλητές (προμηθευτές) που θα συμμετάσχουν, ώστε να τους δοθούν συγκεκριμένα δικαιώματα πρόσβασης στην δημοπρασία. Σε αντίθεση, στις Β2C δημοπρασίες κυριαρχεί το πνεύμα της κατά το δυνατόν μεγαλύτερης συμμετοχής, μέσω απλουστευμένης καταχώρησης από τον ίδιο τον χρήστη (self registration.)

Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι οι  δημοπρασίες Β2C είναι συνήθως πλειοδοτικές, και συνήθως πρόκειται για προσφορά χαμηλής αξίας μεμονωμένων ειδών προς πώληση. Σε αντίθεση, οι  Β2Β δημοπρασίες έχουν περισσότερο μειοδοτικό χαρακτήρα, δηλ πρόκειται για προμήθειες υλικών, και υπηρεσιών υψηλής αξίας και χαρακτηρίζονται από πλήθος σεναρίων (Yankee, English, Sealed, Dutch).

Τέλος είναι πολύ διαφορετικές οι μορφές εγγυήσεων για την συμμετοχή μίας εταιρίας σε μία δημοπρασία Β2Β, από την συμμετοχή ενός ιδιώτη σε μια Β2C. Σε Β2Β δημοπρασίες συνήθως ακολουθείται το μοντέλο των τριών φάσεων, δηλ. κατάθεση η/και υποβολή δικαιολογητικών, αξιολόγηση τεχνικών προσφορών και σε τρίτο χρόνο η διεξαγωγή της διαδικασίας των τιμών μέσω της δημοπρασίας . Στην Β2C κάτι τέτοιο δεν γίνεται.

Τι μπορεί να δημοπρατηθεί στις δημοπρασίες Β2Β

Οι δημοπρασίες Β2Β έχουν συνήθως σαν κριτήριο την καλύτερη τιμή. Άλλα σενάρια προβλέπουν την πλέον συμφέρουσα προσφορά ή ακόμη  την πώληση /αγορά της μεγαλύτερης ποσότητας, ή ακόμη λαμβάνουν υπόψη ταυτόχρονα και την βαθμολογία του προσφερομένου υλικού σε συνάρτηση με το κόστος.

Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα να προσφέρονται ως κατάλληλα προς δημοπράτηση, πρακτικά όλα τα διακριτά είδη με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (για παράδειγμα χαρτί, Η/Υ, αναλώσιμα, αυτοκίνητα, ακίνητα, εξαρτήματα κλπ). Επίσης, μπορούν να δημοπρατηθούν και υπηρεσίες, εφόσον μπορούν να περιγραφούν με μία ή περισσότερες απαιτήσεις ή ξεκάθαρο προσδιορισμό των παραδοτέων, όπως για παράδειγμα Υπηρεσίες Μεταφοράς, Καθαριότητας, Φύλαξης κλπ.