Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022

e-Προμήθειες » Εφαρμογές »

e-RFx

Στις τεχνολογίες ηλεκτρονικών προμηθειών, eRFx είναι ένα ακρωνύμιο για την ηλεκτρονική αίτηση για [Χ] (στα αγγλικά Electronic Request For [x]), όπου το Χ μπορεί να είναι πρόταση (Proposal-RFP), προσφορά (Quotation-RFQ), πληροφορίες (Information-RFI) (δείτε περισσότερα). Οι υπηρεσίες e-RFx, παρέχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης της αναζήτησης και ανεύρεσης προϊόντων και προμηθευτών, της λήψης και αποστολής αιτημάτων για αγορά ή πώληση και της αξιολόγησης προσφορών, με ηλεκτρονικό τρόπο.

Οι διαδικασίες, λογισμικό και υπηρεσίες eRFx είναι υποσύνολο των διαδικασιών και υπηρεσιών  eSourcing, το οποίο με τη σειρά του είναι υποσύνολο του ολοκληρωμένου περιβάλλοντος των ηλεκτρονικών προμηθειών.

Η διαδικασία RFx είναι πιθανώς η περισσότερο σύνθετη διαδικασία eSourcing, καθώς μπορεί να κυμανθεί από ένα απλό RFΙ ως μια σύνθετη διαδικασία πολλών φάσεων RFI/RFP/RFQ, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου.

Κάθε RFx έχει έναν πρωταρχικό στόχο, διαφορετικό από τους υπόλοιπους τύπους RFx.
Ο πρωταρχικός στόχος ενός RFI είναι να μεγιστοποιηθούν τα πιθανά σημεία απόφασης κρατώντας τα κόστη αξιολόγησης των υλικών & προμηθευτών σε χαμηλό επίπεδο.
Ο τελικός στόχος ενός RFP είναι να καθοριστεί ποιες λύσεις, προϊόντα και ποιοι προμηθευτές είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες του οργανισμού και για να προσδιοριστούν εκείνοι οι προμηθευτές που μπορούν πραγματικά να υποβάλουν τις προσφορές τους.
Και ο τελικός στόχος ενός RFQ είναι να ληφθεί η τελική απόφαση κατακύρωσης.