Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Τετάρτη, 06 Δεκεμβρίου 2023

e-Προμήθειες »

Θεσμικό πλαίσιο

Ένας από τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία υιοθέτησης των συστημάτων ηλεκτρονικών προμηθειών είναι το θεσμικό πλαίσιο.

Τα νέα επιχειρησιακά μοντέλα προμηθειών (ηλεκτρονικές δημοπρασίες, ηλεκτρονικοί κατάλογοι, e-Tendering, ηλεκτρονικά marketplaces) ασκούν πιέσεις στο ισχύον νομικό πλαίσιο σε πολλαπλά επίπεδα, και απαιτούν επιλεκτικές παρεμβάσεις ώστε το τελευταίο να μην αποτελεί τροχοπέδη στην άμεση υιοθέτηση των νέων πρακτικών.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές προμήθειες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.