Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2023

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Το σύνολο του έργου » Διαχείριση ροής εργασίας και εξουσιοδότηση εσωτερικών χρηστών »

Τι θα πρέπει να προσέξω πριν την εφαρμογή ενός συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης ροής εργασιών;

1. Ο οργανισμός αναθέτει καταλλήλως εξουσία και υπευθυνότητα στο κατάλληλο προσωπικό ώστε να συσχετιστεί με τους οργανωσιακούς στόχους. Εξετάστε τα παρακάτω:

  • Η εξουσία και υπευθυνότητα ανατίθενται ξεκάθαρα σε ολόκληρο τον οργανισμό και έχει επικοινωνηθεί κατάλληλα σε όλους τους εργαζόμενους.
  • Η υπευθυνότητα για τη λήψη αποφάσεων είναι ξεκάθαρα συνδεδεμένη με την ανάθεση της εξουσίας και τα άτομα αντιστοίχως νιώθουν υπεύθυνα.
  • Πέρα από την αυξανόμενη ανάθεση της εξουσίας και της ευθύνης, η διοίκηση έχει αποτελεσματικές διαδικασίες προκειμένου να παρακολουθεί τα αποτελέσματα.

2. Κάθε εργαζόμενος ξέρει (1) πώς οι δικές του δράσεις διασυνδέονται με άλλους λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο ανατίθενται η εξουσία και οι υπευθυνότητες και (2) έχει επίγνωση των σχετικών καθηκόντων αναφορικά με τον εσωτερικό έλεγχο. Εξετάστε τα παρακάτω:

  • Οι περιγραφές των θέσεων εργασίας ξεκάθαρα δείχνουν το βαθμό εξουσίας και ευθύνης που ανατίθενται σε κάθε θέση.
  • Οι περιγραφές των θέσεων εργασίας και οι αξιολογήσεις απόδοσης περιλαμβάνουν εξειδικευμένες αναφορές σε εσωτερικά ελεγχόμενα καθήκοντα και υπευθυνότητες.

3. Η ανάθεση της εξουσίας είναι κατάλληλα συσχετισμένη με την ανάθεση υπευθυνοτήτων. Εξετάστε τα παρακάτω:

  • Οι εργαζόμενοι σε κατάλληλα επίπεδα ενθαρρύνονται να διορθώσουν προβλήματα ή να υλοποιήσουν βελτιώσεις.
  • Υπάρχει μια κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της ανάθεσης της εξουσίας στα χαμηλότερα επίπεδα και της εμπλοκής του προσωπικού ανώτερων επιπέδων.