Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Πέμπτη, 06 Οκτωβρίου 2022

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Το σύνολο του έργου » Διαχείριση ροής εργασίας και εξουσιοδότηση εσωτερικών χρηστών »

Πως η στρατηγική ηλεκτρονικών προμηθειών υποστηρίζεται από την διαχείριση ροής εργασιών;

Μια στρατηγική ροής εργασιών πρέπει να υποστηρίξει τους στόχους της στρατηγικής προμηθειών. Ειδικότερα μπορεί:

  • Να υποστηρίξει την εντιμότητα, την αξία για τα χρήματα και τη εταιρική διακυβέρνηση

Πιστοποιώντας ότι οι μεγάλης αξίας ή/ και υψηλού κινδύνου συναλλαγές διαχειρίζονται εκ των προτέρων με τα βήματα ροής εργασιών να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν ότι ο οργανισμός προστατεύεται από ακατάλληλες αποφάσεις που λαμβάνονται. Παρακολουθήστε όλες τις άλλες συναλλαγές και επιτρέψτε να εισαχθεί μια εξαίρεση της διαχείρισης κουλτούρας όπου οι εξαιρέσεις στις τάσεις εγκρίνονται εκ των προτέρων ή/ και ελέγχονται εκ των υστέρων ανάλογα με την περίπτωση.

  • Να διαχωρίσει τα καθήκοντα

Η ροή εργασιών πρέπει να είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο που να ενισχύσει το διαχωρισμό των καθηκόντων όπου θεωρείται ότι υπάρχει ένας επιχειρησιακός κίνδυνος. Αυτό μπορεί να περιλάβει χωριστή εξουσιοδότηση δέσμευσης και δαπανών για την τοποθέτηση συμβάσεων, ή το διαχωρισμό της τεχνικής και εμπορικής εξέτασης των προσφορών και των αποκρίσεων των υποβαλλόντων.

  • Να υποστηρίξει την αυτοματοποίηση της χαμηλής αξίας προμηθειών

Μια κατάλληλη χαμηλής αξίας στρατηγική πρέπει να εισαχθεί με στόχο τη μείωση της χειρωνακτικής επεξεργασίας δραστηριοτήτων. Η ροή εργασιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ των προτέρων για τη διαχείριση των δαπανών χαμηλής αξίας και μπορεί να υποστηρίξει την αλλαγή κουλτούρας από τον έλεγχο μέχρι την οργάνωση.

  • Να υποστηρίξει μια προσέγγιση κατηγορίας προμηθειών

Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία όπου οι κατηγορίες προμηθειών καθορίζονται βάσει του κινδύνου και των δαπανών θα επιτρέψουν στη ροή εργασιών να τεθεί με τον κατάλληλο τρόπο. Τα επίπεδα ελέγχου για την καθημερινή παραγγελία των αναλωσίμων από έναν προεπιλεγμένο προμηθευτή πρέπει να έχει ένα διαφορετικό δρόμο ροής εργασιών από εκείνους που υποβάλλουν προσφορές για ένα μεγάλο συμβόλαιο εξωτερικής ανάθεσης Πληροφοριακών Τεχνολογιών για παράδειγμα.