Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Τετάρτη, 06 Δεκεμβρίου 2023

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Το σύνολο του έργου » Εντοπισμός των κατάλληλων εφαρμογών και υπηρεσιών ηλεκτρονικών προμηθειών »

Εκτίμηση κόστους υλοποίησης και διαχείρισης λύσεων ηλεκτρονικών προμηθειών

Το κόστος Έναρξης μιας Λύσης Ηλεκτρονικών Προμηθειών δεν περιορίζεται μόνο στα κόστη διαδικασιών που είδαμε προηγουμένως. Οι βασικότερες πηγές κόστους ενός έργου Ηλεκτρονικής Οργάνωσης του τρόπου με τον οποίο μια εταιρία πραγματοποιεί τις αγορές της, αφορούν τα κόστη υλοποίησης και διαχείρισης της Εφαρμογής στην περίπτωση που εγκαταστήσει την εφαρμογή σε δικά της συστήματα, ή το κόστος υπηρεσιών σε περίπτωση που ακολουθήσει την λογική SaaS (Software as a Service). Οι δύο αυτές βασικές κατευθύνσεις και οι αντίστοιχες συνιστώσες του κόστους αναλύονται παρακάτω.

Τοπική Εγκατάσταση

Συνιστώσες κόστους υλοποίησης και διαχείρισης μιας εφαρμογής ηλεκτρονικών προμηθειών

Υλοποίηση

Υλοποίηση

Επιχειρησιακή λειτουργία

Επιχειρησιακή λειτουργία

Αγορά Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Προμηθειών από ASP (SaaS)

Υλοποίηση

  • Παροχή σύνδεσης στο διαδίκτυο σε όλους τους εμπλεκόμενους χρήστες
  • Σαν αυτοτελή έργα, νοούνται τα (εφάπαξ) έργα διασύνδεσης και ολοκλήρωσης με τα back-office συστήματα

Επιχειρησιακή Λειτουργία

  • Το κόστος της υπηρεσίας από τον πάροχο, περιλαμβάνει όλες τις σχετικές με την επιχειρησιακή λειτουργία δαπάνες