Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Το σύνολο του έργου » Εντοπισμός των κατάλληλων εφαρμογών και υπηρεσιών ηλεκτρονικών προμηθειών »

Ανάλυση των παρουσιαζόμενων ευκαιριών

Εργαλείο 2: Εντοπισμός Ευκαιρίας ανάλογα με το είδος του Προμηθευόμενου Αγαθού / Υπηρεσίας

Σε αυτό το στάδιο απαιτείται πλήρης γνώση των προμηθευτικών αναγκών και ο βαθμός σπουδαιότητας της προμήθειας. Οι προμηθευτικοί στόχοι αναφέρονται στην επίτευξη της επιθυμητής ποιότητας, διαθεσιμότητας, υποστήριξης και προσφερόμενου ευνοϊκού συνολικού κόστους .

Για τον τρόπο και τα κριτήρια με τον οποίο γίνεται η ταξινόμηση των Προϊόντων / Υπηρεσιών στις κατηγορίες που φαίνονται στο παρακάτω σχήμα πατήστε εδώ

Οδηγίες: Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στην κάθε κατηγορία για να δείτε παραδείγματα.

Αντιστοίχηση κατηγοριών προϊόντων με διαδικασιών με λύσεις
Σελίδα: 1 2 3