Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Πέμπτη, 06 Οκτωβρίου 2022

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Το σύνολο του έργου » Εντοπισμός των κατάλληλων εφαρμογών και υπηρεσιών ηλεκτρονικών προμηθειών »

Ανάλυση των παρουσιαζόμενων ευκαιριών

Η διεξαγωγή της Ανάλυσης Εξόδων (Spend Analysis), αλλά και η κατηγοριοποίηση της πληροφορίας όπως περιγράφεται στο Βήμα 1 της Διεξαγωγής της Επιχειρησιακής Μελέτης, θα οδηγήσουν σε χρήσιμα αποτελέσματα τα οποία θα παρέχουν πλούσια και δομημένη πληροφόρηση σχετικά με τις κατηγορίες προμηθευτών και προμηθευόμενων αγαθών. Γενικότερα, με το πέρας των αναλύσεων αυτών θα έχει σχηματιστεί μια σαφής εικόνα των συνιστωσών του κόστους αγορών και της Τρέχουσας Στρατηγικής Προμήθειας Αγαθών και / ή Υπηρεσιών.

Ευκαιρίες βεβαίως προκύπτουν και από τον Ανασχεδιασμό των Διαδικασιών Προμήθειας, καθώς μέσα από τις Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Προμηθειών δεν επιτυγχάνεται μόνο μείωση του κόστους αγορών αλλά και μείωση του κόστους διαδικασιών σε χρόνο και πόρους. Λογική συνέπεια αυτού, είναι η εμφάνιση ευκαιριών και ως απόρροια αλλαγών στις Διαδικασίες.

Με τον εντοπισμό των πηγών κόστους και των προβλημάτων στη λειτουργία των Προμηθειών, γίνεται δυνατός ο εντοπισμός των περιοχών που επιδέχονται βελτιώσεις μέσω Ηλεκτρονικής Διαχείρισης των Προμηθειών και υποβοηθάται η μετέπειτα λήψη αποφάσεων σχετικών με την Υλοποίηση (Εύρος, Προτεραιότητες & Ανάθεση Υλοποίησης).

Σε αυτή την ενότητα παρατίθενται μερικά Εργαλεία και Πίνακες τα οποία παρουσιάζουν τρόπους με τους οποίους μπορεί να αξιοποιηθεί η πληροφορία που εξήχθη στα προηγούμενα βήματα προκειμένου να εντοπιστούν οι ευκαιρίες για μείωση εξόδων μέσω της υιοθέτησης μιας ή περισσότερων λύσεων Ηλεκτρονικών Προμηθειών.

Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι τα Εργαλεία/Πίνακες που ακολουθούν δίνουν μερικές μόνο ιδέες για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πληροφορία που προέκυψε από τις αναλύσεις και σίγουρα δεν μπορούν να απεικονίσουν το σύνολο των πιθανών ευκαιριών και ωφελημάτων που συνεπάγεται η αξιοποίηση των λύσεων Ηλεκτρονικών Προμηθειών.

Σελίδα: 1 2 3