Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Τετάρτη, 06 Δεκεμβρίου 2023

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Το σύνολο του έργου » Εντοπισμός των κατάλληλων εφαρμογών και υπηρεσιών ηλεκτρονικών προμηθειών »

Προσδιορισμός κατηγοριών προμηθευόμενων αγαθών και υπηρεσιών

Σε αυτό το πρώτο βήμα υλοποίησης της Επιχειρηματικής Μελέτης, παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με το πώς λαμβάνεται η απόφαση για ένταξη ή μη μιας κατηγορίας προμηθειών ή ενός προμηθευτή, στο σύστημα Ηλεκτρονικών Προμηθειών.

Ξεκινώντας την πραγματοποίηση της Επιχειρηματικής Μελέτης θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

  • Θα πρέπει να έχουν συγκεντρωθεί πληροφορίες σχετικές με τις αγορές από κάθε διαθέσιμο στον οργανισμό πληροφοριακό σύστημα.
  • Θα πρέπει να έχουμε μια ενημερωμένη βάση Προμηθευτών.
  • Θα πρέπει να φροντίσουμε τα δεδομένα να είναι πρόσφατα και έγκυρα.
  • Δεν μπορούν όλα τα είδη προμηθειών να αγοραστούν εύκολα με ηλεκτρονικές προμήθειες
  • Το καλύτερο θα είναι – αρχικά - να γίνει εστίαση σε κατηγορίες προμηθειών και ομάδες προμηθευτών που συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση του συνολικού κόστους

Για την παροχή καθοδήγησης σχετικά με τη διαδικασία προσδιορισμού των κατηγοριών προμηθευόμενων Αγαθών και Υπηρεσιών προς αυτοματοποίηση, έχει χρησιμοποιηθεί το παρακάτω διάγραμμα, στο οποίο φαίνονται τα εξής:

  • Βήματα Προσδιορισμού Κατηγοριών προς Αυτοματοποίηση (Όλα τα δεδομένα -> Κατηγοριοποίηση και Αρχικός Προσδιορισμός -> Επιλογή)
  • Συνολικό Ύψος  Εξεταζόμενων Αγορών (Αρχικό Ύψος Αγορών (το σύνολο των αγορών) -> Περιορισμός -> Τελική Επιλογή)
  • Εύρος Δεδομένων (Αρχικό Εύρος Δεδομένων -> Περιορισμός -> Τελική Επιλογή)

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η μείωση του μεγέθους αγορών και του εύρους δεδομένων δεν αποτελούν ξεχωριστές ενέργειες, αλλά ότι συμβαίνουν αυτόματα κατά την υλοποίηση των βημάτων.

Περιγραφή βημάτων και εύρος δεδομένων

Πηγή: GAPS Research, “Evaluating E-Procurement Solutions”, 2003. www.capsresearch.org
Ram Narasimhan - University Distinguished Professor, Srinivas Talluri - Associate Professor, Anthony Ross - Associate Professor. Department of Marketing & Supply Chain Management, Eli Broad College of Business, Michigan State University