Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Τετάρτη, 06 Δεκεμβρίου 2023

e-Προμήθειες » Θεσμικό πλαίσιο » Νομοθεσία ευρωπαϊκής ένωσης » Σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2006-2010 »

Οδικός χάρτης για ηλεκτρονικές προμήθειες 2006-2010

Για το 2008 ο οδικός χάρτης προβλέπει, πέρα από την υλοποίηση του προαναφερθέντος πιλοτικού έργου μεγάλης εμβέλειας, την προετοιμασία επιπλέον πιλοτικών έργων πανευρωπαϊκής εμβέλειας και την προκήρυξη τους, καθώς και την προετοιμασία πιλοτικών έργων σε επίπεδο κρατών-μελών (2η φάση). Έχει δε στόχο την οριστικοποίηση των κοινών προδιαγραφών και δομικών στοιχείων (building blocks) με τη σύμφωνη γνώμη των κρατών-μελών μέχρι το τέλος του 2008.

Για το 2009 ο οδικός χάρτης προβλέπει, πέρα από την υλοποίηση των πιλοτικών έργων της 2ης φάσης, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των πιλοτικών έργων μεγάλης εμβέλειας και επικοινωνία των αποτελεσμάτων στα κράτη-μέλη.

Για το 2010 προβλέπεται η ολοκλήρωση των πιλοτικών έργων μεγάλης εμβέλειας και η έκδοση οδηγιών προς τα κράτη-μέλη.

Σελίδα: 1 2