Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Πέμπτη, 06 Οκτωβρίου 2022

e-Προμήθειες » Θεσμικό πλαίσιο » Νομοθεσία ευρωπαϊκής ένωσης » Σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2006-2010 »

Οδικός χάρτης για ηλεκτρονικές προμήθειες 2006-2010

Σχετικά με τις ηλεκτρονικές προμήθειες, η Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη, τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών έχει συμφωνήσει το Δεκέμβριο 2006 με τα κράτη-μέλη σε ένα οδικό χάρτη (roadmap) με μετρήσιμους στόχους και αποτελέσματα για την επίτευξη της ανωτέρω σχετικής δέσμευσης στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Στόχος είναι η λειτουργία μιας ολοκληρωμένης πανευρωπαϊκής πλατφόρμας για διασυνοριακές ηλεκτρονικές προμήθειες με τη συμμετοχή τουλάχιστον επτά κρατών-μελών.

Σύμφωνα με τον οδικό χάρτη, το πρώτο τρίμηνο του 2007, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Manchester σε πολιτικό επίπεδο, τα υφιστάμενα μοντέλα και συστήματα ηλεκτρονικών προμηθειών στα κράτη-μέλη και τα αποτελέσματα σχετικών δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος IDABC (βλ. 3.3.2) επιτάχυνε την εκπόνηση των κοινών προδιαγραφών και για διασυνοριακές προμήθειες και προκήρυξε ένα πιλοτικό έργο μεγάλης εμβέλειας που έχει στόχο την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης πανευρωπαϊκής πλατφόρμας για διασυνοριακές ηλεκτρονικές προμήθειες.

Σελίδα: 1 2