Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Πέμπτη, 06 Οκτωβρίου 2022

e-Προμήθειες » Θεσμικό πλαίσιο » Νομοθεσία ευρωπαϊκής ένωσης »

Νομικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική τιμολόγηση

Οι  εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα πρέπει να εναρμονίζονται με ένα άλλο μεγάλο σύνολο οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι οδηγίες αυτές έχουν ως απώτερο στόχο  να επιτύχουν την προβλεπόμενη εναρμόνιση των εθνικών νομοθετικών πλαισίων προκειμένου να παρασχεθεί ένα ομοιόμορφο πλαίσιο για την ευρωπαϊκή αγορά, κάτω από την οποία η ηλεκτρονική τιμολόγηση ισχύει τυποποιημένη και επομένως εφαρμόσιμη σε κάθε ευρωπαϊκό κράτος μέλος. Το επικείμενο αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας θα είναι η διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών, τα οποία καλύπτουν την ανταλλαγή των ηλεκτρονικών τιμολογίων. Οι κοινοτικές οδηγίες που αποσκοπούν στην εναρμόνιση αυτή είναι οι ακόλουθες:

  • Η κοινοτική οδηγία (2001/115/EC) για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποτελεί μια τροποποίηση της οδηγίας 77/388/EOK με σκοπό την απλούστευση, τον εκσυγχρονισμό και την εναρμόνιση των όρων που καθορίζονται για την τιμολόγηση όσον αφορά το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α). Η οδηγία διευκρινίζει την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μεταξύ των κρατών μελών και στοχεύει να εισαγάγει εναρμονισμένες διαδικασίες για τιμολόγηση (έγγραφο ή ηλεκτρονικό τιμολόγιο) στα πλαίσια των κρατών μελών σε μια ομοιογενή εγχώρια αγορά. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να ξεκινήσουν την τροποποίηση των διαδικασιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης ώστε να εναρμονιστούν με το κοινοτικό δίκαιο από τον Ιανουάριο του 2004. Η οδηγία προωθεί πρόσθετα τη χρήση PKI ασφαλών ηλεκτρονικών τιμολογίων, δεσμεύοντας τις χώρες της ΕΕ ώστε να δέχονται τα ηλεκτρονικά τιμολόγια υπό τον όρο ότι η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα μπορούν να εξασφαλιστούν και να βασιστούν στην οδηγία που αφορά τις ηλεκτρονικές υπογραφές.
  • Η κοινοτική οδηγία (1999/93/EC) για τις ψηφιακές υπογραφές, διευκολύνει τη χρήση των ηλεκτρονικών υπογραφών σε όλη την ΕΕ, συμβάλλει στη νομική αναγνώριση τους, θεσπίζει το νομικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές και τους φορείς παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης και εξασφαλίζει κατάλληλη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στις υπηρεσίες πιστοποίησης και ηλεκτρονικής υπογραφής. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 2 (2) της οδηγίας 1999/93/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορά τις ηλεκτρονικές υπογραφές: μια  προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  θα μπορούσε να εγγυηθεί την  αυθεντικότητα προέλευσης και την ακεραιότητα του περιεχομένου.  Τα κράτη μέλη μπορούν εντούτοις να ζητήσουν η  προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή να βασιστεί σε ένα κατάλληλο πιστοποιητικό και να δημιουργηθεί από μια ασφαλή συσκευή υπογραφών,  κατά την έννοια του Άρθρου 2 παράγραφος της προαναφερθείσας οδηγίας.
  • Η κοινοτική οδηγία (95/46/EC), σχετίζεται με την προστασία της ατομικότητας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων και στην ελεύθερη μετακίνηση τέτοιων στοιχείων. Κάθε χώρα υφίσταται μια περιγραφή των ευθυνών της κυβέρνησης και των επιχειρήσεων σε σχέση με τη διαχείριση των ευαίσθητων στοιχείων.
  • Η κοινοτική οδηγία (2002/58/EC), σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων και την προστασία της μυστικότητας στον ηλεκτρονικό τομέα των επικοινωνιών (οδηγία για τη μυστικότητα και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες).
  • Η κοινοτική οδηγία (96/9/EC), που καλύπτει θέματα που αφορούν την ηλεκτρονική αποθήκευση των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών τιμολογίων.
Σελίδα: 1 2