Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Πέμπτη, 06 Οκτωβρίου 2022

e-Προμήθειες » Θεσμικό πλαίσιο » Ελληνική νομοθεσία » Εθνικός σχεδιασμός για ηλεκτρονικές προμήθειες »

Διαδικασία εκτέλεσης μιας δημόσιας προμήθειας

Συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματεία Εμπορείου (ΓΓΕ) ενημερώνει μια φορά το χρόνο (γύρω στο Σεπτέμβριο) με ειδική εγκύκλιο τους φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου για την κοινοποίηση των απαραίτητων προμηθειών για το επόμενο έτος. Η ΓΓΕ. συγκεντρώνει τις προμήθειες των φορέων, καταρτίζει το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) και το υποβάλλει προς έγκριση στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η δημοσίευση του ΕΠΠ ακολουθείται από την προκήρυξη των αντίστοιχων διαγωνισμών.

Η διαδικασία των δημοσίων προμηθειών περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους διαδικασίες:

  1. Προετοιμασία Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών
  2. Κατάρτιση και Τροποποίηση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών
  3. Δημοσίευση και Διενέργεια Διαγωνισμών
  4. Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής (για κλειστό διαγωνισμό)
  5. Υποβολή προσφορών από προμηθευτές
  6. Αξιολόγηση και Επιλογή προμηθευτών
  7. Πορεία Συμβάσεων
  8. Απολογισμός του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών