Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Τετάρτη, 06 Δεκεμβρίου 2023

e-Προμήθειες » Ανάγκη για e-προμήθειες » Ανεπάρκειες παραδοσιακής διαδικασίας »

Συνήθεις «προβληματικές» πρακτικές εταιριών

Αγορές με βάση το όριο εξόδων

Αναφέρεται στη δυνατότητα να γίνονται προμήθειες έως ένα συγκεκριμένο όριο- διαφορετικό ανά υπάλληλο- μέσα από απλές διαδικασίες. Το πλεονέκτημα είναι η ταχύτητα και η ευελιξία, ενώ το μειονέκτημα είναι η κατάτμηση της αγοραστικής δύναμης του οργανισμού σε πολλαπλούς προμηθευτές και κατασκευαστές και η αδυναμία απολογισμού αυτών των αγορών σε βάθος. Η ευρεία χρήση αυτής της πρακτικής οδηγεί στο φαινόμενο των τμηματικών αγορών γνωστό και ως «Maverick Purchasing» που δε γίνονται στη βάση κάποιας κεντρικής σύμβασης, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται στατιστικά 10-15% το κόστος των αγορών που γίνονται με αυτή τη μέθοδο.

Μαζικές Προμήθειες για Υποστηρικτικά Υλικά (MRO)

Το πλεονέκτημα σε αυτή την περίπτωση αποτελεί το γεγονός ότι υπάρχει πάντα στοκ σε κεντρική αποθήκη και ομοιομορφία υλικού, ενώ το μειονέκτημα είναι ότι δεσμεύεται κεφάλαιο, και χώρος, απαιτούνται διακινήσεις, υπάρχει συνήθως απαξίωση υλικού, ενίοτε καταστροφή του και σχεδόν πάντα «απώλειες». Οι απόψεις συνήθως διχάζονται στο θέμα της οικονομίας ανάμεσα σε αγορές μαζικής ποσότητας και στην κατάτμηση των αγορών με βάση είτε συμφωνίες- πλαίσιο είτε προγραμματικές συμφωνίες. Επιπλέον των παραπάνω υπάρχουν προϊόντα με «χρηματιστηριακή συμπεριφορά» (π.χ. χαρτί), για τα οποία η μαζική αγορά είτε θα ευνοήσει είτε θα δημιουργήσει κόστος, λόγω της μείωσης ή της αύξησης της τιμής αντίστοιχα στο διάστημα που καλύπτονται οι ανάγκες.