Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Τετάρτη, 06 Δεκεμβρίου 2023

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης »

Αποφάσεις σχετικές με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων

Επιλογές ανάπτυξης και κριτήρια αξιολόγησης λογισμικού ανά e-Υπηρεσία / Εφαρμογή

Όσον αφορά την Πώληση

Εργαλείο Επιλογές και κριτήρια αξιολόγησης
e-Auction
Κατά την επιλογή προμηθευτή μια σειρά από διαφορετικές επιλογές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη:

 • Managed e-auction – ο προμηθευτής θα πρέπει να εκτελέσει μια ολοκληρωμένη διαδικασία δημοπρασίας
 • Supported e-auction – η επιτροπή αποφασίζει τη δημοπρατική στρατηγική και ο προμηθευτής διαχειρίζεται την προετοιμασία και εκτέλεση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας
 • Self service e-auction – η επιτροπή διαχειρίζεται όλα τα στοιχεία της δημοπρασίας, με την εξαίρεση της τεχνολογικής και τεχνικής υποστήριξης από τον προμηθευτή

Κριτήρια αξιολόγησης:

 • Εμπειρία του προμηθευτή σε τοπική διακυβέρνηση
 • Κόστος της υπηρεσίας που παρέχεται
e-Tendering
Οι επιλογές είναι:

 • Ένα λογισμικό πακέτο ή ένα σύστημα ανεπτυγμένο εσωτερικά
 • Ένα σύστημα αγορασμένο ή ενοικιασμένο (hosting).

Κριτήρια αξιολόγησης:

 • Η ικανότητα της ομάδας IT του συμβούλου
 • Η δυνατότητα συνεργασίας με άλλους συμβούλους
 • Χρόνος  που θα ετοιμαστεί το σύστημα
 • Το κόστος και η αποτελεσματικότητα των διαφόρων επιλογών
 • Ασφάλεια συστήματος
 • Υπάρχει κόστος για τους εφοδιαζόμενους (tenderers)
e-Marketplace
Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης υπαρχουσών τοπικών και εθνικών αγορών, καθώς και η δυνατότητα δημιουργίας μιας νέας αγοράς σε συνεργασία με άλλες εταιρίες ή δημόσιους φορείς. Μπορεί να διερευνηθεί η παράλληλη  σύνδεση με διάφορες αγορές για διαφορετικά προϊόντα ή υπηρεσίες.
Κριτήρια αξιολόγησης:
 • Πως θα γίνει η σύνδεση της αγοράς με το οικονομικό σύστημα της επιχείρησης;
 • Πως θα ελέγχεται η χρήση της αγοράς;
 • Μπορεί να καλύψει η αγορά τις ανάγκες και προδιοαγραφές της επιχείρησης για προϊόντα και υπηρεσίες;
 • Ποιο είναι το εναλλακτικό κόστος σύνδεσης με άλλες αγορές;
 • Υπάρχει κόστος για τους προμηθευτές σε μια αγορά;

Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 7 8 9