Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2023

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης »

Επιλογή προμηθευτών

Κριτήρια Επιλογής / Διατήρησης Προμηθευτών

Κατά την επιλογή προμηθευτών, εξετάζονται οι υπάρχοντες αλλά και οι εν δυνάμει προμηθευτές του Οργανισμού, ώστε να διαπιστωθεί αν η συνεργασία μαζί τους θα είναι συμφέρουσα στα πλαίσια του Οράματος υιοθέτησης μιας λύσης Ηλεκτρονικών Προμηθειών.
Οι προμηθευτές (υπάρχοντες ή εν δυνάμει) θα πρέπει σε πρώτο στάδιο να αξιολογηθούν ως προς μια σειρά κριτηρίων τα οποία θα αναδείξουν τους προμηθευτές εκείνους που όχι μόνο είναι σημαντικοί για τον Οργανισμό αλλά παράλληλα μπορούν και θέλουν να συνεργαστούν Ηλεκτρονικά στην Αυτοματοποίηση των Διαδικασιών Προμηθειών.

 • Τεχνολογική Ωριμότητα: Αφορά στο κατά πόσο οι βασικές επιχειρησιακές διαδικασίες??? του προμηθευτή είναι αυτοματοποιημένες. (απαραίτητες / επιθυμητές/ best)
 • Αξία Προμηθειών: Αφορά στο ύψος των παραγγελιών που πραγματοποιεί η εταιρία μου από τον συγκεκριμένο προμηθευτή ως ποσοστό των συνολικών αγορών μου.
 • Κατηγορία: Αφορά στο κατά πόσο τα είδη τα οποία προμηθεύομαι από τον συγκεκριμένο προμηθευτή είναι στρατηγικής σημασίας για την εταιρία μου (non-critical, leverage, strategic, bottleneck items).
 • Όφελος: Εξετάζονται τα οικονομικά και λειτουργικά οφέλη που θα προκύψουν από τη στενότερη συνεργασία και την επισύναψη συμβολαίου.
 • Ευκολία:
  • Ευκολία διασύνδεσης της εφαρμογής και των πληροφοριακών συστημάτων μου με αυτά του προμηθευτή.
  • Ύπαρξη προηγούμενης εμπειρίας στις ηλεκτρονικές προμήθειες (για εντοπισμό των αναγκών για εκπαίδευση του προμηθευτή και για έλεγχο ετοιμότητας του προμηθευτή για συνεργασία)
  • Σημασία που έχει η εταιρία μου για τον προμηθευτή (αν με θεωρεί σημαντικό πελάτη), ώστε να θεωρήσει και ο ίδιος σημαντική την εμπλοκή του στις ηλεκτρονικές προμήθειες για διατήρηση της συνεργασίας.
  • Κουλτούρα και στάση προμηθευτή απέναντι στις νέες τεχνολογίες και στις ηλεκτρονικές προμήθειες. Ακόμα και αν ο προμηθευτής δεν έχει προηγούμενη εμπειρία σε εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου, μια θετική στάση απέναντι στις νέες τεχνολογίες θα μπορούσε να είναι αρκετή για να αποτελέσει σημαντικό κίνητρο για την δραστηριοποίησή του Ηλεκτρονικά.
Σελίδα: 1 2 3