Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022

e-Προμήθειες » Εφαρμογές » e-Purchasing Intelligence »

Ποια τα οφέλη των e-αναφορών

Τα οφέλη συνοψίζονται στα παρακάτω:

  • Αύξηση της πιθανότητας επιτυχίας των επιχειρησιακών στόχων
  • Ενίσχυση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, με την έγκαιρη και ευέλικτη ανάλυση των επιχειρηματικών στοιχείων
  • Ορατότητα της απόδοσης, από πολλαπλές πλευρές και όχι μόνο από την λογιστική
    Εντοπισμό περιττών και «ιδιόρρυθμων» αγορών
  • Έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων, ώστε να υπάρχει χρόνος για να διορθωθούν
  • Προαγωγή επικοινωνίας βάσει κοινής «γλώσσας» ανάμεσα στις ομάδες ενδιαφερομένων (πωλήσεις, προμήθειες, οικονομική διεύθυνση κ.λ.π) ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη και αποδοτικότερη συνεργασία