Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022

e-Προμήθειες » Εφαρμογές » e-Purchasing Intelligence »

Πως αλλάζει η διαδικασία των αναφορών όταν αυτή γίνεται ηλεκτρονικά;

Η διαδικασία αναφορών ξεκινά με το σωστό «χτίσιμο» της πληροφορίας στο σύστημα. Κάθε στοιχείο προμήθειας, όπως η παραγγελία καταχωρείται με όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά της δηλ, περιγραφή, κωδικός είδους, κατηγορία ειδους, ποσότητα, τιμή μονάδας, τμήμα που αιτήθηκε, διεύθυνση αποστολής, ημερομηνία κλπ.

Τα δεδομένα αυτά είναι από μόνα τους ικανά να παράγουν απολογιστικές αναφορές. Όμως, συνδυάζοντας την χρήση Επιχειρηματικής Ευφυΐας (B.I.) μπορούμε να εχουμε πέρα πό ένα πλήθος συγκεκριμένων ή ad hoc αναφορών με οποιεσδήποτε συσχετήσεις , και την εύκολη εφαρμογή και χρήση  δεικτών, όπως μέση ανάλωση ανά εργαζόμενο, μέσο αριθμό αναλωσίμων ανά εκτυπωτή, αναλογία εκτυπωτών και υπολογιστών, κλπ και να παρακολουθούμε μόνο τις αποκλείσεις από τους δείκτες, μετατρέποντας έτσι τις αναφορές μας σε γνώση.