Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022

e-Προμήθειες » Εφαρμογές » e-RFx »

Ποια τα οφέλη ενός e-RFx;

Σήμερα, τα εργαλεία e-RFx παρέχουν στο στέλεχος του τμήματος  προμηθειών μια πληθώρα πλεονεκτημάτων, με τα σημαντικότερα τα ακόλουθα:

Αποδοτικότητα μέσω της μείωσης του κύκλου ζωής της διαδικασίας προμήθειας

Η διαδικασία συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών μπορεί να πάρει  πολύ χρόνο, ενώ με την αυτοματοποίηση της, μπορεί να ολοκληρωθεί σχεδόν άμεσα. Η πρόσθετη δαπάνη και ο χρόνος που συνδέονται με τη διανομή και τη συλλογή των εγγράφων πλέον δεν υφίσταται. Τα εργαλεία e-RFx που βασίζονται στο διαδίκτυο επιτρέπουν στα στελέχη να διαμοιράζονται άμεσα και με ασφάλεια  τα έγγραφα εντός του οργανισμού τους, αλλά και με εξωτερικούς προμηθευτές. Ένα άλλο χαρακτηριστικό των εργαλείων e-RFx είναι ότι παρέχουν την ευκαιρία στα στελέχη να συγκρίνουν τις απαντήσεις των προμηθευτών δίπλα-δίπλα και ταυτόχρονα επιτρέπουν στα ενδιαφερόμενα μέρη να αξιολογούν και να εγκρίνουν τις βαθμολογίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη γρηγορότερη λήψη σωστών αποφάσεων.

Ακρίβεια και συνέπεια μέσω της τυποποίησης

Η διαχείριση ροής εργασιών, μια κεντρική αποθήκη με τη διαχείριση βιβλιοθήκης εγγράφων, και τα επαναχρησιμοποιήσιμα πρότυπα (templates) παρέχουν τα εργαλεία για την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας προμήθειας. Η τυποποίηση της διαδικασίας με χρήση κατάλληλων εργαλείων  είναι το θεμέλιο για τη μείωση του κύκλου εκτέλεσης διεργασιών, για , τη βελτίωση των  διαδικασιών, και τη σφαιρική συμμόρφωση με τα εταιρικά πρότυπα. Το e-RFx εξασφαλίζει τη συνέπεια μέσα στον οργανισμό από άτομο σε άτομο, από πρόγραμμα σε πρόγραμμα, από τμήμα σε τμήμα και οι βοηθά την ενθάρρυνση ενός περιβάλλοντος εμπιστοσύνης για τους προμηθευτές.

Συνεργασία

Η τεχνολογία e-RFx μπορεί να είναι ένα από τα σημαντικότερα μέσα συνεργασίας μεταξύ των μελών της ομάδας, των ενδιαφερόμενων μερών, και των προμηθευτών δεδομένου ότι όλα τα μέρη μπορούν να ενωθούν μέσω της χρήσης ενός ενιαίου εργαλείου ανταλλαγής πληροφοριών, υποβολής ερωτήσεων, και λήψης απαντήσεων. Είναι ένα κεντρικό μέσο για τη μεταφορά γνώσης μεταξύ των ανθρώπων, των προγραμμάτων, και των συνεργαζόμενων οργανισμών.

Μεταφορά γνώσης

Η τεχνολογία e-RFx υποστηρίζει επίσης την λογική των κεντροποιημένων προμηθειών, οπου  οι εμπειρογνώμονες επί θεμάτων προμηθειών  αναπτύσσουν και διατηρούν κεντρικά τις διαδικασίες, τις γενικές στρατηγικές εφοδιασμού και τις προδιαγραφές των  προϊόντων και υπηρεσιών και τις διαθέτουν ακολούθως σε ολην την οργάνωση, σε μεμονωμένες ομάδες προμηθειών που είναι   σε κάθε ευδιάκριτη γεωγραφικά διασκορπισμένη περιοχή ή σε κάθε ειδική ομάδα αγοραστών εντός της εταιρίας.Παράλληλα, δεδομένου ότι οι πληροφορίες “sourcing”  δεν ευρίσκονται σε  φυσικά μέσα αποθήκευσης (χαρτιά, φακέλλους κλπ) αλλά σε ηλεκτρονικά και μάλιστα στο διαδίκτυο, όλες οι ιστορικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ομάδα και τους εξουσιοδοτημένους χρήστες, ανεξάρτητα από το φυσικό σημείο τόπου εργασίας..

Περισσότερες Δαπάνες υπό διαχείριση

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του οργανισμού The Aberdeen Group, οι επιχειρήσεις που υιοθετούν τεχνολογίες ηλεκτρονικών προμηθειών τους αύξησαν τις προμήθειες κάτω από τη διαχείριση (spend under management) κατά έναν μέσο όρο 36%.  Θεωρώντας ότι  ένα καλό εργαλείο eRFx, είναι το σημείο εκκίνησης για τον κύκλο των ηλεκτρονικών προμηθειών, η σημασία του συστήματος αυτού για ορθολογισμό εξόδων αγορών είναι ήδη προφανής.. Επιπλέον, όπως σημειώνεται σε αυτό το άρθρο, διοικητικής διαδικασίας επανεξέτασης αλυσιδών εφοδιασμού, οι επιχειρήσεις που είναι οι καλύτερες στην κατηγορία τους, έχουν κατά 33% περισσότερους προμηθευτές ενεργοποιημένους ηλεκτρονικά, και ένα εργαλείο/υπηρεσία eRFx είναι η σωστή αφετηρία.