Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Πέμπτη, 06 Οκτωβρίου 2022

e-Προμήθειες » Εφαρμογές » e-RFx »

Παραδοσιακά ποια είναι η διαδικασία ενός RFx;

Σαν τελευταίο, είναι το θέμα της αξιολόγησης των προσφορών, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η επιλογή του συνδυασμού προϊόντος και προμηθευτή. Είναι το πλέον πολύπλοκο θέμα και συνήθως το θέμα από το οποίο ξεκινούν τα προβλήματα που σχετίζονται με ενστάσεις στην φάση της αξιολόγησης.

Υπάρχουν δύο συγκεκριμένες κατευθύνσεις που καθορίζουν την οικονομική αξιολόγηση (χαμηλότερη τιμή και συμφερότερη προσφορά) οι οποίες περιέχουν και το αντίστοιχο σκεπτικό της τεχνικής αξιολόγησης ( pass/fail δηλ απαράβατοι όροι για την χαμηλότερη τιμή, και βαθμολογία με συντελεστές βαρύτητας για την συμφερότερη προσφορά.) Στο ερώτημα ποια μέθοδος είναι η καλύτερη, η απάντηση είναι « και οι δύο», κάθε μία όμως, ανάλογα την συγκεκριμένη περίπτωση.

Το σύστημα pass/fail είναι δικαιότερο στις περιπτώσεις όπου:

 • Το αγαθό προς αγορά δεν ενσωματώνει κάποια προστιθέμενη αξία, κρυφή ή φανερή που θα πρέπει να ληφθεί συγκριτικά υπόψη.
 • Είναι προϊόν ευρείας κατανάλωσης, διαθέσιμο και σε επάρκεια ώστε να μην συντρέχουν λόγοι «ιδιαιτερότητας», custom made, patents κλπ.
 • Κατασκευάζεται από πολλούς οίκους οι οποίοι το προσφέρουν με ομοειδή χαρακτηριστικά και παραπλήσιες λειτουργικές συμπεριφορές
 • Μπορεί να περιγραφεί με ακρίβεια και να δειγματιστεί.
 • Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα αναλώσιμα, απλές υπηρεσίες (π.χ. μεταφορά,) , τεχνικά είδη (π.χ. πυροσβεστήρες, καλώδια, Η/Υ , σκάλες, έντυπα κλπ)

Το σύστημα βαθμολογίας είναι δικαιότερο στις περιπτώσεις όπου:

 • Το αγαθό προς αγορά ενσωματώνει προστιθέμενη αξία και χαρακτηριστικά τα οποία διαφοροποιούν το είδος σε σχέση με παρόμοια και παρεμφερή.
 • Θέλει και απαιτεί ειδικές γνώσεις μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας που συνήθως αλληλοεπηρεάζονται και εξαρτώνται και από εξωγενής παράγοντες.
 • Δεν είναι συνήθως προϊόν από το ράφι, ή από stock και οι κατασκευαστές/προμηθευτές του είναι πού συγκεκριμένοι στο αντικείμενο.
 • Έχει βάρος σε λειτουργικές προδιαγραφές, παρά σε τεχνικές και πιθανά δεν υπάρχει κατά την ημερομηνία αίτησης του.
 • Κλασσικά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι η μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων ( π.χ. γέφυρα) εξειδικευμένες υπηρεσίες (π.χ. παραμετροποίηση ERP) η συγγραφή λογισμικού , τα καλλιτεχνικά έργα κλπ

Το συναφές πρόβλημα και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις είναι το ακόλουθο:

 • Αν επιλέξουμε pass/fail, ποιες θα είναι οι προδιαγραφές κατωφλίου (threshold) πάνω από τις οποίες οι υποψήφιοι θα θεωρηθούν ικανοί και θα αξιολογηθούν;
 • Αν επιλέξουμε βαθμολογία , με ποια κριτήρια θα ορίσουμε τους συντελεστές βαρύτητας και με τι αντικειμενικά μέτρα θα καθορίσουμε τις βαθμολογίες αξιολόγησης σε κάθε προσφορά;
Σελίδα: 1 2