Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022

e-Προμήθειες » Εφαρμογές » e-RFx »

Παραδοσιακά ποια είναι η διαδικασία ενός RFx;

Τα RFx  εμπεριέχουν τρεις σημαντικές οντότητες :

  1. τους προμηθευτές στους οποίους θα απευθυνθούμε,
  2. τα υλικά/υπηρεσίες τις οποίες ζητούμε για προμήθεια και
  3. τον τρόπο αξιολόγησης τόσο των υλικών, όσο και των προμηθευτών.

Οι σχετικές με τους προμηθευτές διεργασίες περιλαμβάνουν όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες με τις οποίες πρέπει ο αγοραστής στον δεδομένο χρόνο να μπορέσει να συγκεντρώσει τους υποψήφιους προμηθευτές τους οποίους γνωρίζει αλλά ταυτόχρονα να είναι σίγουρος ότι η επιλογή τους αφ ενός μεν δεν αποκλείει κάποιους υποψήφιους, αλλά αφ’ ετέρου, δεν περιέχει και προμηθευτές οι οποίοι είναι άσχετοι με την συγκεκριμένη προμήθεια. Έτσι, διασφαλίζει  ότι δεν θα χάσει πιθανές ευκαιρίες από συνεργάτες που δεν προσκλήθηκαν, αλλά και δεν θα επιβαρύνει συνεργάτες άλλων κατηγοριών με άσχετα για αυτούς αιτήματα.

Τα συνηθισμένα προβλήματα που συναντάμε σε αυτό το στάδιο είναι:

  • Μη επικαιροποιημένες λίστες προμηθευτών, δηλ λίστες που να έχουν λάθος στοιχεία, και παραλείψεις
  • Μη κατηγοριοποιημένες λίστες προμηθευτών, ή κατηγορίες σε πολύ υψηλό επίπεδο με αποτέλεσμα να αποστέλλονται σε άσχετους με το αντικείμενο προμηθευτές «spam-like» αιτήσεις για προσφορές που προσθέτουν διαδικαστικό κόστος σε αμφότερα τα μέρη και είναι προθάλαμος παρεξηγήσεων
  • Ανυπαρξία μιας σωστής μεθόδου για την επεξεργασία και αποτύπωση σε κάθε RFx τόσο των αποδεκτών, όσο και των προμηθευτών που ανταποκρίθηκαν, ώστε να μπορεί σε δεύτερο χρόνο να γίνεται αφ ενός μεν εσωτερικός έλεγχος ότι προσκλήθηκαν όλοι οι πιθανοί κατάλληλοι χωρίς εσκεμμένες παραλείψεις, αλλά και να είναι δυνατή, η ποιοτική αξιολόγηση των προμηθευτών σε σχέση με τον βαθμό συνεργατικότητας τους (θετική απόκριση εντός χρόνου και πλαισίων ).

Σε ότι αφορά τα υλικά/υπηρεσίες προς προμήθεια, τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσει η διαδικασία RFx είναι συνήθως τα ακόλουθα:

  • Υπάρχει μοναδικότητα, ή ικανοποιείται η ζήτηση με ισοδύναμα, συμβατά  και εναλλάξιμα υλικά;
  • Θα προδιαγράψω λειτουργικές απαιτήσεις, ή τεχνικές προδιαγραφές;
  • Πόσο ελαστικός θα είμαι στις απαιτήσεις/προδιαγραφές;
  • Πόσο κρίσιμη είναι η ομοιομορφία του υλικού που έχω με αυτά που πρόκειται να αποκτήσω και πως αυτό πιθανά επηρεάζει υλικά, προμηθευτές και τελικό συνολικό κόστος;
Σελίδα: 1 2