Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022

e-Προμήθειες » Θεσμικό πλαίσιο » Νομοθεσία ευρωπαϊκής ένωσης »

Σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2006-2010

Στην παρούσα φάση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζεται το στρατηγικό πλαίσιο i2010. Το πλαίσιο αυτό αποτελεί την αναθεωρημένη έκδοση της «Στρατηγικής της Λισσαβόνας» η οποία υιοθετήθηκε το 2000 και υλοποιήθηκε σε πρώτη φάση (μέχρι το 2005) μέσω των Σχεδίων Δράσης eEurope 2002 και 20058. Στο πλαίσιο του i2010, η ΕΕ παρουσίασε τον Απρίλιο 2006 το Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Στο κείμενο αυτό, η Επιτροπή τονίζει την καθοριστική σημασία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την επίτευξη των στόχων της αναθεωρημένης ατζέντας της Λισαβόνας: «Με τις ηλεκτρονικές διοικητικές υπηρεσίες μπορούν οι δημόσιες διοικήσεις να έχουν μείζονα συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας».

Αναφορικά με τον τέταρτο στόχο του Σχεδίου Δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση «Υλοποίηση νευραλγικών υπηρεσιών με μεγάλο αντίκτυπο για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις», το κείμενο διευκρινίζει ότι η σημαντικότερη από τις εν’ λόγω υπηρεσίες είναι οι Ηλεκτρονικές Δημόσιες Προμήθειες. Τα κράτη-μέλη έχουν αναλάβει δέσμευση να προσφέρουν σε όλες τις δημόσιες διοικήσεις, σε ευρωπαϊκή κλίμακα, τη δυνατότητα να διεξάγουν ηλεκτρονικά το 100% των προμηθειών τους (όπου αυτό είναι νομικά εφικτό) και να εξασφαλίσουν ότι, με χρονικό ορίζοντα το 2010, ποσοστό τουλάχιστον 50% των προμηθειών του δημοσίου τομέα πάνω από το κοινοτικό όριο θα διεξάγεται ηλεκτρονικά. (PEPPOL =Pan European Public Procurement On Line)

Οδικός χάρτης για Ηλεκτρονικές Προμήθειες 2006-2010