Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022

e-Προμήθειες » Θεσμικό πλαίσιο » Νομοθεσία ευρωπαϊκής ένωσης »

Σχέδιο δράσης για ηλεκτρονικές προμήθειες 2005-2007

Για την υποστήριξη της εφαρμογής του νέου νομοθετικού πλαισίου του Απριλίου 2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει ένα Σχέδιο Δράσης για τις Ηλεκτρονικές Προμήθειες για την περίοδο 2005-2007 το όποιο εκδόθηκε στις 13-12-2004 από την Γενική Διεύθυνση για την Εσωτερική Αγορά.

Στόχος του Σχεδίου Δράσης για τις Ηλεκτρονικές Προμήθειες είναι η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών για την ομαλή μετάβαση των κρατών-μελών της ΕΕ στο νέο νομικό πλαίσιο και για τον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών αγορών δημόσιων συμβάσεων, ώστε να καταστούν οι αγορές αυτές πιο ανοιχτές και πιο ανταγωνιστικές. Η Επιτροπή προτείνει τη λήψη μέτρων υπό μορφή σχεδίου δράσης για την περίοδο 2005 – 2007, σε τρεις άξονες:

  • Εξασφάλιση μιας λειτουργικής εσωτερικής αγοράς κατά την ηλεκτρονική διεξαγωγή των δημόσιων συμβάσεων
  • Επίτευξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας στις δημόσιες συμβάσεις και βελτίωση της διακυβέρνησης
  • Ανάπτυξη προσπαθειών για την επίτευξη ενός διεθνούς πλαισίου για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις