Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Πέμπτη, 06 Οκτωβρίου 2022

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Το σύνολο του έργου »

Ανάπτυξη υπηρεσιών και διαχείριση σχέσεων με προμηθευτές

Διαχείριση Περιεχομένου (Content Services)

Με τη συμμετοχή μιας εταιρίας προμηθευτή στις εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου Β2Β, πρέπει να αναπτυχθούν (ειτε από τον ιδιο, ειτε από τον πάροχο της υπηρεσίας ASP) υπηρεσίες δημιουργίας ηλεκτρονικών καταλόγων και διαχείρισης περιεχομένου. Με τον όρο περιεχόμενο (Content) εννοούμε πληροφορίες και δεδομένα που αναφέρονται και περιγράφουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας εταιρίας-προμηθευτή.
Mε βάση τις αρχές του παραδοσιακού εμπορίου, το σύνολο των πληροφοριών για τα προϊόντα ενός προμηθευτή συνθέτουν ένα κατάλογο ο οποίος διατίθεται στους αγοραστές για να τους διευκολύνει να τοποθετήσουν τις παραγγελίες τους χρησιμοποιώντας τηλέφωνο ή fax. Ο κατάλογος αυτός συνήθως περιέχει τους κωδικούς είδους του προμηθευτή, μια «λιτή» και συνήθως συντετμημένη περιγραφή των ειδών και τις τιμές πώλησης.
Αυτή όμως η ποιότητα του περιεχομένου, δεν παρέχει αναλυτική αξία στους αγοραστές, αφού αφ ενός μεν, ο κωδικός είδους που αναφέρεται είναι του προμηθευτή (ή σπάνια και του κατασκευαστή) και όχι του αγοραστή, και αφ ετέρου είναι «κωδικός αναγνώρισης» και όχι «κωδικός κατηγοριοποίησης» και επόμενα σαν πληροφορία δεν είναι πολύ κατάλληλη για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες μιας ηλεκτρονικής αγοράς.
Για το σκοπό αυτό τα πρωτογενή δεδομένα των τιμοκαταλόγων αυτή πληροφορία πρέπει να επεξεργάζονται, δομούνται και εμπλουτίζονται κατάλληλα και να γίνονται από δεδομένα «πληροφορία», ώστε οι αγοραστές να είναι σε θέση να τοποθετήσουν τις παραγγελίες τους εύκολα, γρήγορα και ηλεκτρονικά, και αργότερα να τις επεξεργαστούν ώστε να μετατρέψουν την πληροφορία σε «γνώση».

Για την μετατροπή του καταλόγου σε αξιοποιήσιμη ηλεκτρονική μορφή, κάθε ένα είδος κάθε καταλόγου επεξεργάζεται σύμφωνα με μία συγκεκριμένη μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί και με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων (π.χ. Content Refinery, Catalog Publisher), ώστε τα είδη να εμφανίζονται στους αγοραστές σε μορφή συγκρίσιμη:
Οι διαδικασίες που ακολουθούνται περιλαμβάνουν:

 • Data cleansing - έλεγχος, επισήμανση και επικοινωνία με τον προμηθευτή για την ύπαρξη και διόρθωση:
  • πολλαπλών κωδικών (SPNs).
  • περιττών κενών ανάμεσα στους χαρακτήρες
  • ανάμικτων χαρακτήρων (Ελληνικών-Αγγλικών).
 • Κατηγοριοποίηση (classification) κατά το διεθνές πρότυπο UNSPSC (United Nations Standard Product and Services classification).
 • Kανονικοποίηση (Normalization) δηλαδή αντικαθίστανται τυχόν συντμήσεις στις περιγραφές με τις κανονικές λέξεις.
 • Τυποποίηση (Standardization) δηλαδή χρησιμοποιείται συγκεκριμένη σειρά αναφοράς των χαρακτηριστικών στην περιγραφή για όλα τα ομοειδή είδη (π.χ. Στυλό, Pilot, Μπλε, πάχος 0.28μμ, κ.λπ.).
 • Εμπλουτισμός (Εnrichment) περιεχομένου με ανεύρεση και συμπλήρωση τυχόν επιπλέον χαρακτηριστικών που δε δίνονται στην αρχική περιγραφή, όπως
  • Εικόνες και επεξηγηματικά σχήματα για τα προϊόντα,
  • Τεχνικές ή κατασκευαστικές προδιαγραφές των προϊόντων,
  • Video
  • Supplier URL
Σελίδα: 1 2 3 4