Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Πέμπτη, 06 Οκτωβρίου 2022

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Το σύνολο του έργου »

Πρότυπα και τεχνολογίες

Μεταφερσιμότητα και προτυποποίηση

Η XML είναι η γλώσσα που αναπτύχθηκε από το W3C Consortium για τη μεταφορά των πληροφοριών ηλεκτρονικά. Η διαβίβαση των δεδομένων ηλεκτρονικά μεταξύ των συστημάτων δεν είναι νέα: Το EDI (ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων) έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς σε μερικούς οικονομικούς κλάδους από τη δεκαετία του ‘70. Ιστορικά, τα προβλήματα με τη διαβίβαση των στοιχείων (π.χ. χρησιμοποιώντας το EDI) ήταν ότι οι επί παραγγελία διεπαφές έπρεπε να γραφτούν και να διατηρηθούν ως συστήματα δεν είχε κανένα ενσωματωμένο μέσο ποιες πληροφορίες μεταφέρονταν. Αυτό σήμαινε ότι για τα συστήματα προμηθειών, ήταν αποτελεσματικά, από οικονομικής άποψης, να εφαρμοστούν μόνο από μεγάλους οργανισμούς. Υπάρχουν διάφορα οφέλη με τη χρησιμοποίηση της XML πέρα από τα παραδοσιακά μέσα διαβίβασης πληροφοριών:

  • Οι πληροφορίες είναι εύκολα αναγνωρίσιμες μέσω της χρήσης των μεταδεδομένων (δηλ. δεδομένα που περιγράφουν τα δεδομένα).
  • Τα συστήματα που λαμβάνουν πληροφορίες μπορούν να προσδιορίσουν ποια bits της πληροφορίας χρειάζονται και ποια να αγνοήσουν.
  • Η γλώσσα HTML μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να παρουσιάσει γραφικά τα αρχεία XML, όπως οι παραγγελίες και τα τιμολόγια, στο διαδίκτυο ή ακόμη ένα πρόγραμμα εκτύπωσης μπορεί να πάρει το αρχείο XML και να διαμορφώσει σε εκτυπώσιμη μορφή.

Μερικά από τα ζητήματα που συνδέονται με την XML σήμερα είναι:

  • Τα συστήματα Κληρονομιάς (Legacy Systems) δεν είναι ακόμη συμβατά με την XML
  • Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός προτύπων XML για συναλλαγές που σχετίζονται με τις προμήθειες
  • Τα XML αρχεία μπορεί να είναι πολύ μεγάλα καθώς περιέχουν δεδομένα και μεταδεδομένα
Σελίδα: 1 2 3 4