Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Το σύνολο του έργου »

Εντοπισμός των κατάλληλων εφαρμογών και υπηρεσιών ηλεκτρονικών προμηθειών

Ο εντοπισμός των κατάλληλων – για τον κάθε οργανισμό - Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Προμηθειών  αφορά στην εκτίμηση και ανάλυση ορισμένων παραγόντων οι οποίοι θα μας οδηγήσουν στην αναγνώριση της βέλτιστης λύσης Ηλεκτρονικών Προμηθειών. Η Ανάλυση γίνεται μέσω της διεξαγωγής της Επιχειρηματικής Μελέτης (Business Case), η οποία στην τρέχουσα ενότητα χρησιμοποιείται για να δώσει απαντήσεις στα εξής σημαντικά ερωτήματα:

  • Ποιες είναι οι λειτουργίες προμηθειών οι οποίες επιδέχονται βελτιώσεις;
  • Ποια είναι τα κόστη αγορών τα οποία μπορώ να μειώσω;
  • Ποιες οι λύσεις ηλεκτρονικού εφοδιασμού οι οποίες διατίθενται για βελτίωση αυτών;
  • Ποιο θα είναι κόστος υλοποίησης της λύσης Ηλεκτρονικού Εφοδιασμού;
  • Ποια θα είναι τα οφέλη που θα προκύψουν από την υιοθέτηση των λύσεων που ανέδειξε η ανάλυση που διεξήχθη;

Σε αυτή την ενότητα διατίθεται ένας οδηγός υλοποίησης της Επιχειρηματικής Μελέτης, σαν εργαλείο για την εκτίμηση και αξιολόγηση του κόστους και της λειτουργικής αξίας λύσεων Ηλεκτρονικών Προμηθειών. Γενικά, μια Επιχειρησιακή Μελέτη περιλαμβάνει πολλά περισσότερα μέρη από αυτά που αναφέρονται παρακάτω, όμως εδώ έχει προσεγγιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελέσει το εργαλείο για συγκριτική αξιολόγηση λύσεων Ηλεκτρονικών Προμηθειών μεταξύ τους, αλλά και για εκτίμηση των ωφελειών που προκύπτουν από τις λύσεις αυτές αυτόνομα.

Ο εντοπισμός  των παρουσιαζόμενων ευκαιριών για περιορισμό χρόνου και κόστους επιτυγχάνεται προσεγγίζοντας δύο περιοχές οι οποίες επιδέχονται βελτιώσεις ξεχωριστά. Οι δύο αυτές περιοχές είναι οι εξής:

  • Διαδικασίες Προμηθειών vs. Διαδικασίες Ηλεκτρονικών Προμηθειών και
  • Ανασχεδιασμός Στρατηγικής Προμήθειας Αγαθών και / ή Υπηρεσιών.

Η πορεία διεξαγωγής μιας Επιχειρηματικής Μελέτης που αφορά τις Προμήθειες, περιγράφεται και αναλύεται μέσω ενός διαγράμματος. Για το κάθε στάδιο της διαδικασίας που εμφανίζεται στο διάγραμμα διατίθενται πληροφορίες και σύνδεσμοι για παραπομπή σε αρχεία που διαθέτουν περαιτέρω διευκρινήσεις.

Σελίδα: 1 2