Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2023

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Από το χαρτί στο web »

Βελτιώσεις πάνω στην παραδοσιακή διαδικασία προμηθειών

 • Οι αιτήσεις για παραγγελίες προωθούνται άμεσα και αυτοματοποιημένα μέσω παραμετροποιημένων κριτηρίων προς έγκριση από τους αρμόδιους.
 • On-line δημοσίευση προκηρύξεων, και εξατομικευμένες προσκλήσεις για συμμετοχή σε διαγωνισμούς και δημοπρασίες μέσω αυτοματοποίησης της διαδικασίας πρόσκλησης Προμηθευτών για κάθε κατηγορία .
 • Η διαδικασία αξιολόγησης προμηθευτών αυτοματοποιείται και γίνεται σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια. Μείωση λίστας προμηθευτών και Διατήρηση μόνο των προμηθευτών εκείνων με τους οποίους η συνεργασία είναι πιο συμφέρουσα.
 • Αύξηση του ανταγωνισμού και της διαφάνειας της διαγωνιστικής διαδικασίας μέσω δημοπρασιών
 • Οι αιτήσεις παραγγελιών γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες.
 • Οι παραγγελίες γίνονται από εγκεκριμένους καταλόγους προμηθευτών και μέσω προκαθορισμένων διαδικασιών και έτσι εξαλείφεται το Maverick Spending, ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται και μείωση λαθών στις παραγγελίες. Η αποστολή και λήψη παραγγελιών µπορεί να γίνει στο Internet, σε EDI, σε EDI / Internet ή σε ένα εξωδίκτυο, µπορεί να αυτοµατοποιηθεί πλήρως και να ωθήσει αγοραστή και προμηθευτές να συνεργάζονται πάνω στο ίδιο σύστημα.
 • Ο κύκλος από την αίτηση έως την ικανοποίηση της παραγγελίας είναι ορατός στο σύστημα μόνο για τα ενδιαφερόμενα μέρη (αιτών χρήστης-υπεύθυνος παραγγελιών-προμηθευτής).
 • Οι ηλεκτρονικές πληρωµές µπορούν να επιταχύνουν τόσο τον κύκλο ικανοποίησης παραγγελιών όσο και το χρόνο πληρωµής των παραγγελιών.
 • Τα αποθέµατα µπορούν να ελαχιστοποιηθούν τόσο µε την εισαγωγή της τμηματικής παράδοσης  κατά παραγγελία, καθώς και υπάρχει παροχή άμεσων και ακριβών πληροφοριών σε αγοραστές και προµηθευτές μέσω των συστημάτων προμηθειών.
 • Αποτελεσματική Διαχείριση Πληροφορίας και παραγωγή Αναφορών και Αναλύσεων με Διαχειριστική Αξία για τον Οργανισμό.
 • Το συνεργατικό εµπόριο ανάµεσα σε µέλη της αλυσίδας προµηθειών µπορεί να γίνει πραγματικότητα, σε πολλές περιοχές που εκτείνονται  από τη σχεδίαση προϊόντος µέχρι την πρόβλεψη ζήτησης.