Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης »

Διατήρηση πλεονεκτήματος

Η υλοποίηση συστημάτων ηλεκτρονικών προμηθειών επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε μια επιχείρηση/ οργανισμό. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες στους οποίους θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία ώστε να λειτουργήσει ομαλά το σύστημα ηλεκτρονικών προμηθειών. Μερικοί από αυτούς τους παράγοντες αναλύονται παρακάτω:

Υποστήριξη του εγχειρήματος  από την ανώτερη Διοίκηση

Η υποστήριξη από την ανώτερη Διοίκηση είναι κριτικής σημασίας για την παροχή καθοδήγησης και την υποστήριξη του εγχειρήματος και την εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων μερών να συμμετάσχουν ενεργά στην επιτυχία του έργου.

Κινητοποίηση Τελικών Χρηστών για αξιοποίηση των νέων εφαρμογών

Μιλήστε στους τελικούς χρήστες για τις απαιτήσεις τους και εξηγήστε τους τα πλεονεκτήματα. Οι τελικοί χρήστες θα θέλουν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα μόνο αν έχουν άποψη για το τι προσφέρει και αν τους προσφέρει πραγματικά οφέλη. Επίσης, η προσεκτική επιλογή των προμηθευτών (και των προϊόντων που προσφέρουν) είναι σημαντικό στοιχείο για να παρακινηθούν οι τελικοί χρήστες να χρησιμοποιούν το σύστημα και όχι τις χειροκίνητες παραγγελίες.

Διαφορές κουλτούρας εκτός οργανισμού

Η εμπειρία έχει δείξει ότι παραβλέποντας τις διαφορές κουλτούρας εκτός επιχείρησης, είναι η βασικότερη πρόκληση, παρά τεχνικά ή διαδικαστικά θέματα. Αυτά τα «soft» ζητήματα είναι διαφορετικά σε κάθε οργανισμό και πρέπει να αναγνωρίζονται και να αντιμετωπίζονται.

Δέσμευση Προμηθευτών και Εκπαίδευσή τους

Η εμπλοκή των προμηθευτών στη διαδικασία ηλεκτρονικών προμηθειών αποτελεί έναν από τους κρισιμότερους παράγοντες επιτυχίας. Θα παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατασκευή και τη διατήρηση των καταλόγων, και πρέπει να ενσωματωθούν στην τεχνολογική πλατφόρμα που πρόκειται να εισαχθεί στον οργανισμό.

Μερικοί προμηθευτές δεν είναι ακόμα σε θέση να υιοθετήσουν συστήματα ηλεκτρονικών προμηθειών, ενώ άλλοι διαθέτουν μακροχρόνια εμπειρία στη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικών προμηθειών. Μια ανάλυση ετοιμότητας των προμηθευτών να υιοθετήσουν συστήματα ηλεκτρονικών προμηθειών είναι ουσιαστική κατά την επιλογή των προμηθευτών με τους οποίους θα συνεργάζεται ο οργανισμός μέσω του συστήματος.

Αποφυγή παραπλάνησης από την τεχνολογία

Ένας πραγματικός κίνδυνος είναι ότι η ανώτερη διοίκηση ενθουσιάζεται με τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την εισαγωγή την νέας τεχνολογίας. Τα διοικητικά συμβούλια εμπλέκονται ολοένα και περισσότερο σε αποφάσεις που σχετίζονται με την τεχνολογία, το οποίο χρειάζεται για το μέλλον, αλλά υπάρχει υψηλός κίνδυνος αν δεν έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες, αλλά νομίζουν ότι τις έχουν.

  • Λάβετε υπόψη σας από πού προέρχονται τα οφέλη
  • Αποφύγετε τη διπλή καταμέτρηση για τα οφέλη
  • Αναγνωρίστε ότι πολλές από τις περιοχές δαπανών είναι ακόμη σχετικά αβέβαιες (λογισμικό ηλεκτρονικών προμηθειών, λύσεις καταλόγων, ολοκλήρωση με άλλα συστήματα κλπ) και μπορεί να χρειάζεται να αναθεωρηθούν.