Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Πέμπτη, 06 Οκτωβρίου 2022

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης »

Διαχείριση αλλαγής

Τι χρειάζεται να κάνετε…

Πρέπει να διαχειριστείτε την αντίσταση στην αλλαγή:

  • Το προσωπικό σας δεν θέλει να αλλάξει
  • Οι προμηθευτές σας δεν θέλουν να αλλάξουν
  • Πρέπει επίσης να διαχειριστείτε τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες από τις ηλεκτρονικές προμήθειες
  • Αποφασίστε τι θέλετε να επιτύχετε με την εισαγωγή των ηλεκτρονικών προμηθειών δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα της διαδικασίας προμηθειών σας
  • Υιοθετήστε τη στρατηγική που χρησιμοποιείται από πολλούς ειδικούς διαχείρισης αλλαγής: Ξεκινήστε με μικρά βήματα, σκεφτείτε πολύ, διαχειριστείτε στενά, αναπτυχθείτε γρήγορα (“Start small, think big, manage tightly, grow fast”)
  • Αναγνωρίστε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, επικοινωνήστε και εμπλέξτε τους
  • Εξετάστε ποιες πτυχές πρέπει να είναι υποχρεωτικές και πώς θα επιτευχθεί η συμμόρφωση
  • Ταιριάξτε την διάδοση του συστήματος με την ικανότητα του οργανισμού σας να απορροφήσει την αλλαγή- εξετάστε την πιo περίπλοκη προμήθεια σύμφωνα με τις αυξανόμενες γνώσεις και δεξιότητες (και τους πόρους)

Πλάνο διαχείρισης αλλαγής

Οι βασικές πτυχές ενός πλάνου διαχείρισης αλλαγής παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Στοιχείο Περιγραφή
Διαχείριση Ενδιαφερόμενων και Επιχειρησιακή Ετοιμότητα
Εμπλέκει την αναγνώριση των βασικών ενδιαφερόμενων μερών που εμπλέκονται στο πρόγραμμα της αλλαγής και παρέχει αξιολόγηση της τωρινής τους κατάστασης και της ετοιμότητάς τους για αλλαγή.
Επικοινωνία
Χρησιμοποιεί τη λίστα των βασικών ενδιαφερόμενων μερών και αξιολογεί θέματα επικοινωνίας για τον καθένα έναντι των βασικών εμποδίων του έργου.
Οργανωσιακός Σχεδιασμός
Είναι το σημείο στο οποίο οι πιθανές επιπτώσεις στο οργανωσιακό σχεδιασμό (άνθρωποι, διαδικασίες, τεχνολογία) απαιτείται να αλλάξουν προκειμένου να μεταφέρουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα που εξετάζονται.
Σχεδιασμός Εργασίας
Απορρέει από ζητήματα οργανωσιακού σχεδιασμού και εστιάζει στο βαθμό κατά τον οποίο ο τρέχων σχεδιασμός εργασίας ευθυγραμμίζεται με μελλοντικές αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον.
Εκπαίδευση
Περιλαμβάνει την εκπαίδευση και κατάρτιση που απαιτείται για τη μετάβαση από τη μελέτη και αναγνώριση των προαπαιτούμενων ώστε να διευκολύνει αποτελεσματικά την αλλαγή και να διατηρηθεί στο χρόνο.
Μετάβαση Αναφέρεται στα παραδοτέα του έργου, στα εμπόδια και στις αξιολογήσεις έναντι των παραπάνω στοιχείων προκειμένου να εγκαθιδρύσει ένα πλάνο μετάβασης από τις υπάρχουσες διατάξεις στις απαιτούμενες νέες διατάξεις.
Σελίδα: 1 2