Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης »

Θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης

Σε αυτή την ενότητα, αναλύονται βασικά θέματα τα οποία αφορούν λήψη αποφάσεων σχετικών με την Υλοποίηση ενός Έργου Ηλεκτρονικών Προμηθειών. Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στα εξής θέματα πάνω στα οποία θα πρέπει να «προβληματιστούν» οι Οργανισμοί ώστε να επιτύχουν τη βέλτιστη Δυνατή μετάβαση από την Παραδοσιακή Διαδικασία Προμηθειών στην Ηλεκτρονική:

Οδηγίες: Πατήστε στο κάθε θέμα για να δείτε επιπλέον πληροφορίες

Επιλογή προμηθευτών Εύρος Υλοποίησης λύσης Ηλεκτρονικών Προμηθειών Ρυθμός Υλοποίησης & Προτεραιότητες Αποφάσεις σχετικές με τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων

Ο σχεδιασμός και η Υλοποίηση ενός Έργου Ηλεκτρονικών Προμηθειών προϋποθέτουν την διεξοδική εξέταση διαφόρων θεμάτων που αφορούν τον εντοπισμό του «μίγματος» Ηλεκτρονικών Προμηθειών το οποίο θα μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα που προκύπτει από τη χρήση της Εφαρμογής.

Αυτό το βέλτιστο «μίγμα» θα προσδιοριστεί από την ανάλυση διαφόρων καίριων θεμάτων, για τον Οργανισμό που επιθυμεί να υλοποιήσει μια Λύση Ηλεκτρονικών Προμηθειών και αφορούν στην έκταση και στην ένταση Υλοποίησης της Εφαρμογής.
Τα θέματα αυτά έχουν να κάνουν με αποφάσεις που σχετίζονται με την επιλογή:

  • των συνεργατών (προμηθευτών),
  • των φυσικών σημείων δραστηριότητας του Οργανισμού στα οποία συμφέρει η εγκατάσταση Τεχνολογικής Υποδομής Ηλεκτρονικών Προμηθειών.
  • των κατηγοριών ηλεκτρονικά προμηθευόμενων αγαθών και / ή υπηρεσιών,
  • τις προτεραιότητες υλοποίησης για επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού κέρδους (όταν γίνει επιλεκτική εφαρμογή λύσης Ηλεκτρονικών Προμηθειών και δεν υλοποιηθεί λύση που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών Προμηθειών του Οργανισμού),
  • τον καθορισμό του πιο συμφέροντος συνδυασμού (Ενδοεπιχειρησιακά ή Εξωτερική Ανάθεση / Outsourcing) ανάπτυξης, εγκατάστασης και συντήρησης Πληροφοριακών Συστημάτων (Software & Hardware)

και θα πρέπει να εξετάζονται για κάθε Οργανισμό ξεχωριστά ώστε να ανταποκρίνονται στις δικές του λειτουργικές ανάγκες και όραμα.